барьяхтар фізика 10 клас підручник молекулярна фізика термодинаміка

термодинаміка 10 клас фізика фізика барьяхтар підручник молекулярна.

Фізика 10 клас Молекулярна фізика й термодинаміка. Зміст. 1.Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна. Молекулярно-кинетична теорія (МКТ) пояснює теплові явища в тілах (у речовині) та їх внутрішні властивості. Вона пов`язує закономірності поведінки окремих молекул з характеристиками властивостей тіл. Основні положення МКТ 1. Речовина складається з величезного числа дрібних частинок – молекул(атомів або іонів). 2. Ці частинки знаходяться у безперервному хаотичному русі. 3. Ці частинки (як правило) взаємодіють між собою. Атом – найдрібніша частинка хімічного елемента, що зберігає його хімічні властивості. Молекула – об єднання з кількох атомів – найдрібніша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості. Більшість речовин молекулярної будови (кисень, вода, аміак, метан), але є й атомарні речовини (грфіт, алмаз, гелій,і всі інертні гази), і навіть іонні речовини (всі мітали). Маючи на увазі існування атомарних та іонних речовин, усе ж умовно можна говорити узагальнено про молекулярну будову речовини. Підтвердження положень МКТ: Ботанік Броун, розглядаючи під мікроскопом краплю рідини з урівноваженими в ній частинками (пилком), спостеріг їхній безладний рух. Частинки пилку рухаються під ударами невидимих у мікроскоп молекул. Дифузія – це проникнення молекул деякої речовини в ділянки простору, в яких перебувають молекули іншої речовини, і навпаки (взаємна дифузія). Для кількісної оцінки речовини користуються поняттям моля – одиниці кількості речовини. Моль – це така кількість речовини, в якій міститься стільки молекул (атомів чи іонів), скільки міститься атомів в 0,012 кг вуглецю 12С. Число молів Файл:142.png де т – маса речовини, М –маса моля (визначається За таблицею Менделєєва, наприклад, МN2 = 0,028 кг/моль). Авогадро встановив: 1.Число молекул у молі: NA = 6,01023 моль-1(стала Авогадро). 2.Об єм моля будь-якого газу при нормальних тиску і темперетурі: Число молекул у тілі: N = γNA = (m/M)NA. Для оцінки розміру деякої молекули можна розглядати її як маленьку кульку, тоді її об єм (з геометрії) дорівнює 4/3πrЗ формули густини речовини (ρ = m/V) маємо V = m/ρ.

Для однієї молекули V 0 = т0/ρ = М/(ρNA) = 4/3 πrЗвідси для молекули води: Швидкість молекул визначають наступним чином: в циліндрі 1 з вертикальною щілиною 2, з якого видалено повітря, знаходиться вольфрамова нитка розжарювання, покрита, наприклад, сріблом. Циліндр 1 знаходиться в циліндрі 3, з якого також відкачано повітря. Якщо через вольфрамову нитку пропустити струм, то при її нагріванні срібло буде випаровуватися, причому частина молекул срібла буде проходити через щілину 2 циліндра 1 та потрапляти на внутрішню стінку циліндра 3, утворюючи при цьому наліт з металу.

Якщо цю установку привести в рухомий стан, то можна помітити зміщення місця нальоту метала у бік, протилежний обертанню. Це пояснюється тим, що поки молекули рухались від циліндра 1 до точки М на внутрішній стіні циліндра 3, положення точки М змістилося на відрізок МL. Знаючи місто від щілини до точки М та відстань зміщення МL, число обертів установки п і радіус зовнішнього циліндру, можна обчислитишвидкість молекул при температурі накалу нитки. Цей дослід має назву дослід Штерна. Чим більша швидкість молекул срібла, тим на більшу відстань вони зміщуються. Формула для підрахунку швидкості : 2.Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. 1.Молекули не мають різмірів. 2.Відсутні сили межмолекулярної взаємодії. 3.Зіткнення молекул між собою і зі стінками посудини абсолютно пружні. Ідеальний газ – це ідеалізоване поняття, реальний газ (наприклад азот) можна наближено розглядати як ідеальний при достатньо низькому тиску та високій температурі, що дозволяє знехтувати розмірами і взаємодією молекул. Мікростани (поведінку окремих молекул газу) не можна контролювати. Макростани (прояви рухів безлічі молекул у посудині об ємом V) можна контролювати шляхом вимірювання р і Т. Величини р,V,Т — параметри стану.

Пристрої для вимірювання температури (термометри) Бувають різних типів, а саме: Їх дія базується на зміні обєму рідини (ртуті, спирту) при зміні їх температури. Їх дія базується на зміні тиску газу при зміні температури. Їх дія базується на зміні опору матеріалів при зміні температури. У побуті звичайно користуються температурною шкалою, яку запропонував у Х\/ІІІ столітті шведський фізик Андерс Цельсій. У ній точками відліку є температура танення льоду, прийнята за 00С, і температура кипіння води при нормальному тиску, прийнята за 1000С. У фізиці обовязкова до застосування шкала, яку запропонував англійський фізик Уільям томсон (лорд Кельвін). У ній за нуль прийнято температуру, при якій зник би тепловий рух молекул, нулю відповідає температура за Цельсієм -273,150С, Т = (t + 273)К, одна поділка шкали Кельвіна дорівнює одній поділці шкали Цельсія. Ця шкала називається абсолютною або термодінамічною. 3.Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона).

Ізопроцеси в газах. pV = const. T, коефіцієнт пропорційності в ньому різний для різних газів. Менделєєв встановив, що для різних газів за однаковою кількістю речовини (тобто однаковою кількістю молекул) коефіцієнт пропорційності в рівнянні стану один і той же (універсальний). Для одного моля: рVм = RТ. Однаковий для всіх газів коефіцієнт пропорційності R = 8,31 Дж/(моль. К) називається універсальною газовою сталою.

Для молів газу: або Це рівняння називається рівнянням Менделєєва-Клапейрона. Усі досить розріджені гази, як приблизно ідеальні, описуються цим рівнянням. Ізопроцеси – це процеси, за яких один з параметрів стану газу залишається постійним. Газові закони – це закони, яким підкоряються ізопроцеси. Рівняння, що описують ізопроцеси, є окремими випадками стану ідеального газу. 4.Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (1 закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатній процес. Внутрішня енергія(U) тіла – це сума кінетичної енергії руху його молекул і потенціальної енергії їх взаємодії між собою. Молекули ідеального газу не взаємодіють, тому для одного моля газу: Um =Wk NA = 3/2 k T NA = 3/2 RT, де k = 1,38. 10 -23Дж/К – стала Больцмана, R =8,31 Дж/(моль. К) – універсальна газова стала. У загальному випадку (наприклад, для рідких і твердих тіл) нехтувати потенціальною енергією взаємодії між тілами не можна. Тому внутрішня енергія тіла залежить не тільки від температури, але й від обєму тіла. У той же час вона не залежить від швидкості руху тіла як цілого, від висоти над Землею тощо. Кількість теплоти (Q) – це фізична характеристика теплових процесів, яка еквівалентна роботі А – характеристиці механічних процесів. Обидві ці величині є кількісними мірами зміни енергії. Робота дорівнює зміні енергії системи шляхом механічних процесів: А = ΔWмех, а кількість теплоти дорівнює зміні енергії системи шляхом теплових процесів (за рахунок теплообміну даної системи з іншою, тобто теплообміну між тілами, без виконання механічної роботи): Q = ΔWтепл. Одиниці вимірювання обох величин одні й ті самі: [A] = [Q] = Дж. З курсу фізики 8-го класу відомо, що для нагрівання тіла масою т від температури t1 до температури t2 треба надати йому кількість теплоти: Під час остигання тіла його кінцева температура t2 менша за початкову t1 і кількість теплоти, яку тіло віддає відємна. Коефіцієнт с у даній формулі називають питомою теплоємністю. Питома теплоємність – це кількість теплоти, яку треба надати 1 кг речовини, щоб змінити її температуру на 1. Питома теплоємність залежить не тільки від властивостей речовини, а й від того, при якому процесі відбувається теплопередача. Якщо нагрівати газ при сталому тиску, то він розширюватиметься і виконуватиме роботу, тому щоб нагріти газ на 1 К при сталому тиску, йому треба передати більшу кількість теплоти, ніж для нагрівання при сталому обємі. Рідкі й тверді тіла розширюються під час нагрівання мало,тому їхні питомі теплоємності при столому обємі і сталому тиску відрізняються мало. . Конституція України — (ст. 53 — Кожен має право на освіту); Закон України «Про освіту» — (ст. 6 — Основні принципи освіти); Закон України «Про загальну середню освіту» — (ст. 44 — Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» — (ст. 32 — Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту). Фізика. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою. (Рівень стандарту, російською мовою) • Автор:.Г.Бар’яхтар,.О.Довгий, Ф.Я.Божинова, О.О.Кірюхіна • Видавництво: «Ранок» • Рік видання: 2018 • Сторінок: 272 • Формат файлу: pdf. Вы изучаете физику уже четвертый год. Надеемся, вы сумели оценить достоинства этой удивительной науки о природе, более того — пытаетесь, используя полученные знания, осознавать и объяснять различные явления и процессы. И снова с вами ваш помощник — учебник физики.

Напомним его особенности. В рубрике «Подводим итоги» представлены сведения об основных понятиях и явлениях, о которых шла речь в параграфе, а значит, вы сможете еще раз обратить внимание на главное. «Контрольные вопросы» помогут выяснить, поняли ли вы изученный материал. Если вы сможете ответить на все вопросы, то все в порядке, если же нет, снова обратитесь к тексту параграфа. Проявить свою компетентность и применить полученные знания на практике поможет материал рубрики «Упражнение».

Задания этой рубрики дифференцированы по уровням сложности — от достаточно простых, требующих только внимательности, до творческих, выполняя которые, следует проявить сообразительность и настойчивость. Номер каждого задания имеет свой цвет (в порядке повышения сложности: синий, зеленый, оранжевый, красный, фиолетовый). Некоторые задания служат для повторения материала, который вы уже изучали в курсах естествознания, математики или на предыдущих уроках физики. Физика — наука прежде всего экспериментальная, потому в учебнике имеются экспериментальные задания. Обязательно выполняйте экспериментальные задания и лабораторные работы — и вы будете лучше понимать физику.

Немало интересного и полезного вы узнаете благодаря интернетподдержке. Это видеоролики, показывающие в действии тот или иной физический опыт или процесс; информация, которая поможет вам в выполнении заданий; тренировочные тестовые задания с компьютерной проверкой; примеры решения задач. Материалы, предложенные в конце каждого раздела, в рубриках «Подводим итоги раздела» и «Задания для самопроверки», будут полезны при повторении изученного материала и подготовке к контрольным работам. Для желающих больше узнать о развитии физической науки и техники в Украине и мире найдется немало интересного и полезного в рубриках «Физика и техника в Украине» и «Энциклопедическая страница». Для тех, кто уже задумывается над выбором будущей профессии и хочет знать больше о перспективах развития рынка труда, предназначена рубрика «Профессии будущего». Для однієї молекули V 0 = т0/ρ = М/(ρNA) = 4/3 πrЗвідси для молекули води: Молекули настільки малі, що за допомогою оптичних мікроскопів їх побачити не можна. Швидкість молекул визначають наступним чином: в циліндрі 1 з вертикальною щілиною 2, з якого видалено повітря, знаходиться вольфрамова нитка розжарювання, покрита, наприклад, сріблом. Ідеальним газом називають сукупність величезної кількості молекул, не взаємодіючих на відстані. . Представлені для ознайомлення електронні версії підручників видаються за рахунок державних коштів та продаж їх заборонена.

Показ не спрямований на одержання прибутку та не призначений для використання у комерційних цілях. Просимо користуватися сайтом лише з метою освіти, навчання або приватного дослідження. Підручник буде видалено, якщо автор чи видавництво надішле обґрунтоване повідомлення з цього питання. Все параграфы учебника завершаются рубриками: «Подводим итоги», «Контрольные вопросы», «Упражнение». Рубрика «Физика в цифрах» служит мостиком, связывающим достижения техники с учебным материалом параграфов. Формулы по физике за 10 класс термодинамика. формулы по физике за 10 класс термодинамика Версия: n/a Язык: Русский Проверено модератором: ДА Файл: formuly-po-fizike-za-10-klass-termodinamika.zip Скачано сегодня: 375 раз(а) Скачано всего: 5151 раз(а) Проверка на вирусы: Книга адресована учащимся физико-математических классов и школ, слушателям и преподавателям Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория 10 Физика: Молекулярная физика. Термодинамика, 10 класс (Г. Я.

Мякишев,. З. Синяков) 2002 Занимательная физика. Т — const, p= const, V/T= const. V= const, P/T= const. Работа в термодинамике Законы и формулы по термодинамике, молекулярной физике, гидростатики Формулировки физических законов и правил из курса 10 класса общеобразовательной школы. Формулы по физике 10 класс процессы – все это и многое другое – в разы проще вместе со сборником готовых домашних заданий по физике за 10 класс под авторством Мякишева. Пользователь $.АРМЯН.$ задал вопрос в категории Добро пожаловать и получил на него 1 ответ Формулы и определения по термодинамике. Формулы и определения по тепловому расширению тел. все формулы и определения по ФИЗИКЕ Презентация поможет провести урок физики (10 класс) при изучении термодинамики, не ограничивая действия Внутренняя энергия: определение, формула. шпора кинематика термодинамика электродинамика центростремительное маятник Фарадей последовательное параллельное Эту шпору по физике (7-10 классы) пока. Молекулярная физика и термодинамика. Формулы по физике. 7-10 класс формулы по физике по Молекулярная физика.

Термодинамика. 10 класс. Мякишев Г.Я., Синяков.ГДЗ по физике. Домашняя работа по физике за 10-11 класс к 10 класс термодинамика Формулы по физике 10 Формулы по физике за 8 класс; Формулы по физике за 8 ТЕСТОВАЯ РАБОТА 10 КЛАСС «ТЕРМОДИНАМИКА. за цикл получает от 7 классе по физике.

формулы по физике 10 Формулы. Формулы по физике за 7 класс Молекулярная физика. 10 класс: Учебники по физике за 6 класс; Физика: Решебник по физике за 10 класс.А.Касьянов. 9. §5Основные формулы школьного курса МКТ и термодинамики. Формула. Обозначения. Комментарий.

Относительная молекулярная (атомная) масс. Формулировки физических законов и правил из курса 10 класса общеобразовательной школы. Любое значение абсолютной температуры (T) по шкале Кельвина на 27СИ: Дж; Применение первого закона термодинамики 16 груд. 2011 Фізика 10 клас Молекулярна фізика й термодинаміка Молекули настільки малі, що за допомогою оптичних мікроскопів їх побачити не можна. Швидкість Формула для підрахунку швидкості : Файл:146.png. физика. Термодинамика (формулы). Внутренняя энергия одного моля одноатомного Н. Некоторые используемые на практике напряжения, В Формулы по физике для ЕГЭ и 7-11 класса и не только (может понадобиться 7, 8, 9, 10 и 11 классам).

Давление Р=F/S; Плотность ρ=m/V; Давление на глубине жидкости P=ρ∙g∙h; Сила Все формулы физики запомнить практически не возможно и важно знать, где Итак, лучшие шпаргалки по физике на наш взгляд: 1. Собрание формул за 8 класс формул по физике. Тебе нужна формула по физике за 8 класс?? Тогда ты Молекулярная физика и термодинамика Экономика 10-11 классы Молекулярная физика и термодинамика Выводы термодинамики опираются на совокупность опытных фактов и не зависят от наших (1) в конечное состояние (2) работа газа выражается формулой: 10. 3 Основные формулы молекулярной физики. 11. 4 Температура. 1Возьмём бумажный листок и начнём делить его на всё более и более мелкие ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ. Термодинамика — раздел физики, рассматривающий явления, связанные. Основные формулы школьного курса МКТ и термодинамики. Формулы по физике Любое значение абсолютной температуры (T) по шкале Кельвина на 27СИ: Дж; Первый закон термодинамики. Тогда ты Новости науки · Мои выпускники · Однажды на уроке · Законодательство · Контакты.

Основные формулы. Молекулярная физика Q=ΔU+A, 1 закон термодинамики.

ΔU=3/2 μ/mRT. Изменение внутренней энергии.

Все формулы физики запомнить практически не возможно и важно знать, где Итак, лучшие шпаргалки по физике на наш взгляд: 1. Формулы по физике для ЕГЭ и 7-11 класса и не только (может понадобиться 7, 8, 9, 10 и 11 классам). Давление Р=F/S; Плотность ρ=m/V; Давление на глубине жидкости P=ρ∙g∙h; Сила Глава Молекулярная физика и термодинамика 3.Первый закон термодинамики. На рис. условно изображены. Химия, 10-11 классы. Экономика 10-11 классы Молекулярная физика и термодинамика Выводы термодинамики опираются на совокупность опытных фактов и не зависят от наших (1) в конечное состояние (2) работа газа выражается формулой: Задачи урока: усвоить понятия «термодинамика», «внутренняя энергия», атмосферное 1,01 · 105 Па, объём возьмём по размерам класса: 6 × 12 × Термодинамика — это феноменологическая наука, опирающаяся на обобщения значение для самых разных областей физики и химии, химической технологии, 5.1 Условные обозначения; 5.2 Формулы термодинамики идеального газа. связь называется обобщённым уравнением состояния системы. Фізика 10 клас. Урок 78. Виконати завдання самостійної роботи та надіслати мені. Хто в списку під непарним номером, виконує варіант №1, хто під парним — варіант №Виконані завдання надішліть мені зручним для вас способом. Контакти у кінці цієї статті. Урок 8Урок 8Розглянути приклади розв’язування задач. Підготуватися до контрольної роботи. Урок 84. Виконати завдання контрольної роботи. Варіанти обирати згідно списку учнів у класі(всього 4 варіанти). Наприклад, перший(а) учень(учениця) виконує варіант №1, другий(а) учень(учениця) виконує варіант №2, третій(я) учень(учениця) виконує варіант №3, четвертий(а) учень(учениця) виконує варіант №4, п’ятий(а) учень(учениця) виконує знову варіант №1, шостий(а) учень(учениця) виконує варіант №2 і так до кінця списку. Виконані завдання надішліть мені зручним для вас способом. Урок 85.

Підготувати навчальний проект у зручному для вас вигляді та надіслати мені.

Теми проектів я вам повідомляв раніше (або в документі в матеріалах до уроків). Урок 8Урок 9Урок 96.

Урок 97. Розглянути приклади розв’язування задач. Урок 98. Урок 9

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз