хімія гдз 11 клас нова програма григорович

11 григорович клас хімія нова програма гдз.

ГДЗ (відповіді) Хімія 11 клас Григорович О.В. §11 Хімічна рівновага НОВА ПРОГРАМА 2019 РОКУ. Вправа 144 Які хімічні реакції називають оборотними? Оборотними є реакції, які за певних умов відбуваються як у прямому, так і у зворотному напрямках. Вправа 146 Що розуміють під хімічною рівновагою? Хімічна рівновага — стан хімічної системи, у якій відбувається оборотна реакція, за якого швидкості прямої і зворотної реакцій однакові. Як це можна довести? І пряма, і зворотна реакції відбуваються одночасно з однаковими швидкостями: скільки продуктів утворюється за одиницю часу в результаті прямої реакції, стільки ж і витрачається у зворотній, тобто з часом концентрації реагентів і продукту реакції перестають змінюватися. Вправа 147 Сформулюйте принцип Ле Шательє. Якщо на рівноважну систему впливати ззовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги (температуру, тиск, концентрацію компонентів), то рівновага зміщується в бік прискорення процесів, спрямованих на послаблення зовнішнього впливу. Вправа 149 Наведіть приклад оборотної реакції за участі газуватих речовин, у якій стан рівноваги не залежить від тиску. Вправа 150 У чому полягає користь знань про хімічну рівновагу? Знання про хімічну рівновагу допомагає організувати більш дешевий і зручний технологічний процес одержання речовин. Вправа 153 Суміш, що містить сульфур (IV) оксид і кисень кількістю речовини по 2 моль, нагріли з каталізатором. Після встановлення рівноваги в суміші виявлено 1 моль SO 3.

Обчисліть кількості речовини реагентів у рівноважній суміші. З 1 моль SO 3 утворилося 1 моль SO 2 i 0,5 моль О 2, тому кількість реагентів у рівноважній суміші 1 моль SO 2 i 1,5 моль О 2, разом 2,5 моль реагентів.

Вправа 154 У стані рівноваги співвідношення концентрацій реагентів та продуктів реакції стале і не залежить від початкової кількості реагентів. Прокоментуйте це твердження за графіками (дивись у підручнику): На графіку це ті його частини, де прямі є паралельні осі координат часу.

Вправа 155 Випалювання вапняку — оборотна хімічна реакція: CaCO 3 ⇄ CaO + CO 2 ; ∆H > 0. Поясніть, із якою метою крізь вапняк під час випалювання пропускають повітря. Нагріте, охолодженням продуктів реакції, повітря зміщує рівновагу у бік прямої реакції. Хімія 11 клас Григорович 2019 (Нова програма) Останнє з Хімії за 11 клас. Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Тема 3. Хімічні реакції. Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості. Тема 5. Хімія та прогрес людства. У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії. Упродовж попередніх років ви переконалися, що хімія має величезне значення для кожної людини. Адже хімічні знання є складником загальної культури людини, а вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності визначає рівень її життєвої компетентності й успішної соціалізації. Загальновідомо, що світ, у якому ми живемо, — це світ речовин, з яких побудовані клітини живих організмів, і речовин, що формують наше довкілля. В 11 класі, вивчаючи загальну хімію та хімію неорганічних сполук, ви формуватимете уявлення про цю науку як про цілісну систему вмінь, набуватимете досвіду роботи з речовинами. Використовуючи отриманий досвід, ви зможете поєднати вивчені поняття, закони й теорії органічної та неорганічної хімії, осягнути їхню універсальність і внутрішньопредметний інтегральний характер. Матеріал 11 класу передбачає можливості самостійно проводити дослідження та спостереження, виконувати практичні роботи, розв’язувати розрахункові й експериментальні задачі, створювати навчальні проекти. Програма рівня стандарту в 11 класі передбачає вивчення п’яти тем: Хімічний зв’язок і будова речовин. Неорганічні речовини та їхні властивості. Опановуючи матеріал цих тем, ви поглибите здобуті в основній школі знання про хімічні елементи та речовини, узагальните відомості про електронну будову атомів елементів за їхнім розміщенням у періодичній системі. Вивчення властивостей речовин та їх практичне застосування сприятиме формуванню предметних і життєвих компетентностей, розвиватиме критичне, логічне та дивергентне мислення, спонукатиме до навчання впродовж життя. Завершальна тема курсу присвячена ролі хімії в розв’язанні найважливіших проблем людства: у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, забезпеченні продуктами харчування, сировиною та енергоресурсами, а також впливу діяльності людини на навколишнє середовище. Ознайомлення з філософією «зеленої» хімії як напряму досліджень сприятиме застосуванню технологій, які внеможливлюють утворення шкідливих речовин у процесах їхнього виробництва й використання. Підручник структуровано на окремі рубрики. На початку параграфів наведено узагальнені цілі, розкрито зміст навчального матеріалу. У тексті параграфів уміщено запитання та завдання з метою діалогічної взаємодії з цим текстом, рефлексії, формування вмінь висловлювати власні судження. Наприкінці кожного параграфа подано рубрики «Підсумовуємо вивчене» та «Завдання для самоконтролю», де вміщено різнорівневі завдання в порядку зростання складності. §16 Галогени. Хлор НОВА ПРОГРАМА 2019 РОКУ. Вправа 211 Схарактеризуйте місце елементів-галогенів у Періодичній системі та їхні загальні властивості. Хімічні елементи-галогени розташовані в VIIA групі Періодичної системи.

Це Флуор F, Хлор Cl, Бром Вr, Йод I і Астат At. Слово «галогени» означає «ті, що породжують солі». Усі галогени реагують з металами, утворюючи солі. Вправа 212 Чому для Флуору можливі лише два ступеня окиснення? У Флуору найбільша електронегативність, тому для нього можливі лише два ступені окиснення: 0 (у F 2) і –1 (в решти сполуках). Вправа 214 Схарактеризуйте фізичні й хімічні властивості та застосування хлору. За звичайних умов — зеленувато-жовтий газ, має характерний різкий задушливий запах, що нагадує запах «хлорки», приблизно у 2,5 рази важчий за повітря, негорючий, отруйний, розчин у воді — хлорна вода. Вправа 216 Порівняйте хімічну активність хлору з активністю інших галогенів. За хімічною активністю хлор поступається тільки фтору. Вправа 218 Зобразіть розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів Хлору в основному та збудженому станах. Схарактеризуйте можливі валентні стани Хлору.

Вправа 221 Силіцій реагує з хлором, утворюючи вищий хлорид. Складіть рівняння реакції, електронний баланс для неї, укажіть окисник і відновник. Реакція горіння — це реакція взаємодії з киснем, а кіптяву полум’ю надають чаточки сажі (С). Беручи до уваги те, що етин на повітрі горить кіптявим полум’ям, записуємо реакцію горіння етину: Вправа 227 Під час взаємодії фосфору з хлором одержали фосфор (III) хлорид масою 13,75 г. Обчисліть об’єм витраченого хлору (н.у.), якщо відносний вихід продукту реакції становить 75%. Вправа 229 Обчисліть об’єм хлору (н.у.), що утвориться під час взаємодії хлоридної кислоти з манган (IV) оксидом масою 17,4 г, якщо відносний вихід продукту реакції становить 80%. Взаємодія відбувається за схемою: Вправа 230 Хлоровмісні суміші часто застосовують для вибілювання бавовни, паперу та інших матеріалів вуглеводної природи. Але вони непридатні для відбілювання вовни й шовку. Запропонуйте пояснення цього факту. Вовна й шовк — матеріали білкового походження, а під дією цих чинників руйнується структура білків. Вправа 231 Карл Шеєлє, який відкрив хлор 1774 року, писав про нього так: «Комахи в ньому негайно гинуть», «Синій лакмусовий папір стає майже білим, усі червоні, сині квіти й навіть зелені рослини жовтіють», «Ані луги, ані кислоти вже не відновлюють первісного забарвлення квітів і листя». Які властивості хлору описав Шеєлє? Хлор — отруйний газ. Його розчин у воді — хлорна вода є сильним відбілювачем. §32 Застосування металів і сплавів НОВА ПРОГРАМА 2019 РОКУ. Вправа 457 Що називають сплавом? Однорідна суміш (твердий розчин), яку виготовляють шляхом сумісного сплавляння металів із подальшим охолодженням, називають сплавом. Вправа 458 Чому здебільшого використовують не чисті метали, а їхні сплави? У більшості випадків чисті метали або економічно не вигідні, або їхні властивості не відповідають певним вимогам. Чисті метали застосовують у атомній енергетиці, мікроелектроніці, космічній техніці, медицині, оптиці, а також у фундаментальних наукових дослідженнях. Наприклад, з дуже чистої міді виготовляють дроти (наявність навіть десятих часток відсотка домішок суттєво зменшує електропровідність), чисті залізо та нікель застосовують для виготовлення вакуумної техніки, а цинк використовують у виробництві сонячних батарей.

Залізо, кобальт і нікель є феромагнетиками. Вправа 460 Схарактеризуйте склад, властивості та застосування сплавів: бронза, латунь, мельхіор, монель, припій, дюралюміній. З бронзи — твердого і стійкого до корозії сплаву олова з міддю (75–90% Сu) — виготовляють деталі машин, свічники, статуї, відливали дзвони.

З латуні — твердого з золотавим кольором сплаву міді (до 50%) із цинком — виготовляють деталі машин та сантехнічних виробів, інтер’єрні прикраси, корпуси годинників, дверні ручки. З мельхіору — стійкого до корозії сплаву міді з нікелем (до 30% Ni) — вготовляють деталі машин, високоякісні деталі морських човнів, посуд, столові прибори. З монелі — корозійно стійкого і стійкого до стирання сплаву (33% Cu і 66% Ni) — в иробляють частини двигунів, лопаті турбін, а також монети. З дюралюмінію, або дюралю — легкого і міцного сплаву (93,5% Аl, 4,5% Cu, 1,5% Mg, 0,5% Mn) — виготовляють корпуси суден і літаків, балки для перекриття будинків, корпуси годинників. Вправа 461 Зразок заліза масою 8,4 г занурили в хлоридну кислоту масою 200 г із масовою часткою HCl 6%. Обчисліть масу солі в розчині після реакції. Вправа 462 Під час взаємодії сплаву міді з цинком масою 13 г із надлишком хлоридної кислоти виділився водень об’ємом 2,24 л (н.у.).

Обчисліть масові частки металів у сплаві. Вправа 463 Зразок сталі масою 5 г спалили в струмені кисню. Під час реакції утворилися вуглекислий газ об’ємом 90 мл (н.у.) та силіцій (IV) оксид масою 0,12 г. Обчисліть масові частки Карбону і Силіцію в цьому зразку сталі. Відповідь обґрунтуйте. Тільки у розплавленому стані метали зазвичай легко змішуються між собою, утворюючи однорідну суміш — розчин. Після охолодження такої суміші утворюється сплав. ГДЗ до підручників за 11 клас 2019. 11 клас — це час, з одного боку, веселий, а з іншого — дуже відповідальний.

Хочеться і розважитися, і не упустити шанс вступити до престижного вузу. Загалом, розірватися можна — інакше і не скажеш. А розриватися зовсім не потрібно: можна й вчитися непогано, і погуляти добре. Важливо тільки у всьому міру знати. До речі, про неї самі ж вчителі і подбали. Якщо є певні проблеми з предметами, то можна цілком скористатися готовими домашніми завданнями. Справа в тому, що гдз для 11 класу по новій програмі здатні непогано «підтягнути» в тих предметах, де є слабинки. І не потрібно витрачати часу і грошей на репетиторів — досить просто заглянути в онлайн розв’язник. Сучасні розв’язники — це комплекс типових завдань з докладними рішеннями. При цьому, рішення настільки добре розроблені, що відмінно підійдуть для учня різного рівня.

Не важливо, відмінник Ви або ударник. Цілком можливо, Ви просто пропустили якийсь розділ при навчанні — за допомогою посібника Ви зможете швидко наздогнати втрачене. Якщо ж у Вас прогалини більш значущі, то рішення в посібниках настільки докладні, що допоможуть нагнати і більш істотні упущення. Посібники розроблені вчителями-методистами, тому враховують всі особливості програми. Пропустили урок, не встигли розібратися в темі — не біда. Можна відкрити посібник і почитати особливості теми на «живих» прикладах. Адже вчителю досить складно приділити належну увагу абсолютно всім. Тим більше, в одинадцятому класі, коли в учнів на умі дискотеки і закоханість, а потрібно їх гарненько підготувати до іспитів. Ось і виходить, що потрібно самому прагнути допомогти собі — за допомогою відповідей. Це дуже зручно. Прийшов додому, в нормальній обстановці розібрався із завданням, виконав для закріплення власне домашнє — ось і готово! Так і до контрольної, і до іспиту підготуватися можна. А у вчителя, у разі необхідності можна уточнити нюанси.

Так можна і до вступних іспитів підготуватися. Довідники розроблені таким чином, щоб і в обраний вуз можна було вступити без проблем. Трохи часу — і не будуть страшні підсумкові тестування, які одночасно і вступними є.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз