адміністративне право україни 2021 підручник ківалов

2021 підручник ківалов адміністративне право україни.

Список рекомендованих джерел. § 1. Нормативно-правові акти.

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 – 2012. – № 26. – Ст. 273. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 – № 47. 256. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 28 січня. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 – 1997. – №24. – Ст.170. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур’єр вiд 15.02.2011. – № 28. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р.

1151. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 – 2011. – № 27. 1123. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010. – № 41-45. 529 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003.

– № 31-32. 263. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 9. – Ст.58. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011– № 40. — Ст. 404. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 27 від 21 червня. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст.379. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Верховна Рада України. — Офіц. вид. —. : Парламентське видавництво, 2006. — 35с. — (Серія «Закони України»). Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 – 2001 р. – № 23. 118. Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI – 2012. – № 19-20. 179. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року – 2007. – № 29. 389. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII // [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1360274571980059 Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 – 1994. – № 52. 455. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012 – 2012. – № 49. 558. Кодекс адміністративного судочинства України // Верховна Рада України.

– Офіц. –. : Парламентське вид-во, 2006. – 136. Кодекс України про адміністративні правопорушення. –.: Генеза, 2012. – 182. § 2. Підручники, навчальні посібники та періодичні видання. «Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності», всеукраїнська науково-практична конференція (2010; Донецьк). 10 грудня 2010 р., м. Донецьк : матеріали конф. Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та діяльн. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.Дідоренко], 2010. – 372. Адміністративна відповідальність : курс лекцій за ред. Кузьменко О.В. –.: Юринком Інтер, 2015. – 568. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України І.Б. Коліушко (відп.ред.). : Факт, 2003. – 495с. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) навч. Посіб./ О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, М.В.

Плугатир, М.В. Співак. –.: «Центр учбової літератури». 2015. – 232с. Адміністративне право : підручник [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Битяка [та ін.] ; Нац. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій О.В. Пастух, О.Є. Користін та ін. ; за О.В. Кузьменко. : Юрінком Інтер, 2014. — 528. Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали IV наук.-практ.семінару Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; кол.: Колпаков (голова) [та ін.]. : [б], 2010. – 208. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія Галунько [та ін.] ; за заг. д-ра наук, доц. Галунька ; Херсон. ін-т Харків. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010.

– 378. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Відповід. редБ. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. : Юридична думка, 2007 – 591с. Т.2: Особлива частина. : Юридична думка, 2009 – 600с. Т. 1:Загальне адміністративне право [Галунько та ін. ; за заг. Галунька]. – 320. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник- довідник Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного ун-ту Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). – Запоріжжя : КПУ, 2009.

– 220с. Адміністративне право України: Підручник Т.Коломоєць (заг.ред.). : Істина, 2009. – 475с.

Підручник, 2-ге видання. Затверджено Міністерством освіти і науки України Битяк (кер. авт. кол.),. М. Гаращук, Богуцький та ін.Битяка,. Гаращука, Зуй. : Право, 2013. – 656. Адміністративне судочинство: підручник Т.Коломоєць (заг.ред.). ; Запоріжжя – 344с. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади Чемерис.О., Лесечко М, Ліпенцев.В., Каляєв.О., Ципук.– Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148с. Адміністративно-правовий захист прав громадян : навч.-метод. посіб. [К Афанасьєв та ін.] ; Луган. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011. – 279. Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації: інформ. матеріали для Херсонської обл. Херсонське міське громадське об’єднання «Ліга-Про» Артем. Петкевич (розроб.). – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2009. – 105с. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні За редВ. Кравченка, М.Баймуратова, О.В. Батанова. –.: Атіка, 2007. – 864. Алексєєв. М., Андрійко Ф., Бабич М., Гончарук Н. Т., Гудима Н, Дніпренко Н

Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: [кол.

моногр.] Секретаріат Кабінету Міністрів України Ніна Романівна Нижник (заг.ред.), Наталія Трохимівна Гончарук (заг.ред.). – [Д.] : [Монолит], 2009. – 383с. Алфьоров. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія. : Золота миля, 2011. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади : Наукова думка, 2004. – 304с. Анпілогов О Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія. : Ін Юре, 2008. – 167с. Афанасьєв Адміністративні послуги : навч. Афанасьєв ; Луган. Дідоренка, 2010. – 175. Адміністративне право.// Битяк, Зуй,. Гаращук Альбом схем. Навчальний посібник, 2012 р. – 160 стр. Бахрах.Н.

Действие норм права во времени. – М.: Норма, 2004. – 224. Берлач Н Адміністративно-правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві України : монографія Н Берлач ; Київ.

: Новая Идеология, 2010. – 398. Битяк Ю.Державна служба в Україні: організаційно-правові засади – Х.: Право, 2005. Богуцький Адміністративне право України як галузь права : [навч. посіб.] Богуцький,

Богуцька. : ФІНН, 2010. – 59. Волох О.К. (у співавторстві) Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади: поняття та особливості // Актуальні питання адміністративного права і процесу : матеріали VІІІ науково-практичного семінару. – Харків : «НікаНова», 2013. 86-89.

Гладун З Адміністративне право України : навч. для підготов.

до іспиту З Гладун. : Знання, 2010. – 301. Горбунова Л.Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія. : Юрінком Інтер, 2008. – 240c Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236c. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія [Ю Шемшученко та ін.] ред Б. Авер’янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім Корецького. : Юридична думка, 2010. – 495. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. –.Дерець.А. Органи виконавчої влади України та управлінські : Юридична думка, 2007. – 180c. Дорогих.Фінансовий контроль як вид контролю // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1.

– 2. 104-107. Елистратов.И. Основные начала административного права.

– Симферополь: Оригинал М, 2007. – 512. Єлістратов.І. Адміністративне право: Лекції. – Херсон : ВАТ «ХМД», 2007. – 268c. Єрофєєнко Л.В. Адміністративне право [Текст] : навч.-метод. Єрофєєнко Л ; Харк. автомоб.-дор. ун-т. — Х.

: ХНАДУ, 2013. — 17Завальна Ж Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія Ж Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. [Н. Мельтюхова Н. Мельтюхової] ; Нац. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т : [НАДУ], 2010. – 27.

Золотарьова М.К.

Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій : монографія М Золотарьова редю.н., Пєткова ; Клас. приват. — Запоріжжя : КПУ, 2010. – 164. Каблов

Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія Каблов ; – Донецьк : Ноулідж, від-ня, 2010. – 170. Кісіль З. Р. Адміністративне право : навч. З. Кісіль, Р Кісіль. : Правова єдність, 201– 695. Коломоєць Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні : монографія Коломоєць, Віхляєв ; ДВНЗ «Запоріз. ун-т» МОН України. — Запоріжжя : Запоріз. ун-т, 2010. – 286. Коломоєць Т.Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні : монографія Коломоєць, Н Галіцина ; ДВНЗ «Запоріз. – Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. – 290. Коломоєць Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія Коломоєць, І. Костенко ; ДВНЗ «Запоріз. – Запоріжжя : [Запоріз. ун-т], 201– 200. Коломоєць, Адміністративне право України Коломоєць. – 2-ге вид., змін. і доп. –., 2012.

Колпаков.К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е видання, доповнене –.: Юрінком Інтер, 200– 752. Колпаков Адміністративне судочинство України Колпаков // Право України. — 2014. — №3. 145-158 Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. –.: Юрінком Інтер, 2004. – 528. Колпаков.К., Адміністративне право України: Підручник. –.: Юрінком Інтер, 2003.

– 544. Комзюк.Т., Бевзенко.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес в Україні: Навчальний посібник. –.: Прецедент, 2007. – 531с. Константінов. Ф. Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення України : монографія Ф : ІНТЕРСЕРВІС, 2010. – 318. Кравченко.Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. : НАДУ, 2008. – 296с. Кузніченко.Надзвичайні адміністративно-правові режими : монографія Кузніченко. ; Крим. ін-т Одес. – Сімф. : [Кримнавчпеддержвидав], 2010.

– 272. Адміністративне та примусове видворення: помилка законодавця чи запровадження нових інститутів? Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. №1(93) 91-101 Адміністративний процес. Адміністративне право України: словник термінів за заг.

Т.Коломоєць,.К. Колпакова; Держ. вищ. навч. закл. «Запор. ун-т»: Ін Юре, 2014. — 520. Кузьменко О Адміністративно-правова охорона культурної спадщини України : монографія О Кузьменко, І Пивовар. : [Аванпост-прим], 2010. – 197. Феномен адміністративно-правового заохочення : монографія Оксана Кузьменко, Оксана Стрельченко ; Київ. – Л. : Львів. кн. ф-ка «Атлас», 2010. – 20Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник.

– 156с. Кузьменко О, Муратова. Адміністративно-правове регулювання перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання : монографія О Кузьменко,. Муратова. – Харків : НікаНова, 201– 266. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія.

–.: Атіка, 2005. – 352с. Куйбіда М, Росенко І. Організація влади у містах із спеціальним статусом: Монографія.

– Л.: «Львівська політехніка», 2008. – 226c.

Курко Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографія Н. Курко : Вид-во Харк. справ, 2010. – 376. Кучабський Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія Олександр Кучабський ; Львів. ін-т Нац. при Президентові України. : ЛРІДУ НАДУ, 2010.

– 315. Курс адміністративного права України: [підручник]К. Колпаков, О.В. Пастух,.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. –.: Юрінком Інтер, 2013. – 872. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: : Дакор, 2009. – 560с. Лазур Я Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія Я Лазур ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. : Четверта хвиля, 2010. – 283. Лошицкий М Административный надзор как основное направление полицейской деятельности государства М Лошицкий // LEGEA ŞI VIAŢA: Publicaţie ştiinţifico-practică – Nr. 4/2 (268), 2014. 142-145. Лошицький М Новий погляд на категоріальний апарат теорії профілактики правопорушень М Лошицький // Митна справа. – № 1 (91), ч. 2, 33-40.

Ляхович У. І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія Уляна Ляхович. – Івано-Франківськ : [Вид-во Прикарпат. ун-ту ім Стефаника], 2010. – 129. Мельник Р Система адміністративного права України : монографія Р Мельник.

: [Вид-во Харк. справ], 2010. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] [Данилишин та ін.] ; за НАН України Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. : Основа, 201– 149. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи: Монографія. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240с. Ніколаєнко Н. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : монографія Ніколаєнко Наталія Олександрівна ; ДЗ «Південноукр. пед.

ун-т ім. Ушинського», Миколаїв. ун-т ім Сухомлинського.

– Миколаїв : МНУ, 201– 392. Обрусна.

Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність : монографія. Обрусна : [ХНУВС], 2010. – 304. Омельченко. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Укаїни : монографія. : КНЕУ, 201– 309. Ониськів Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія Ониськів ; НАН України, Ін-т держави і права ім – 195. Плугатир М Контроль за діяльністю цивільних службовців у Великобританії як передумова протидії корупційним правопорушенням М Плугатир // Проблемні питання адміністративно-правової протидії корупції : Матеріали науково-практичного семінару колегія : О Кузьменко (голова), І Пастух, О Волох. –.-Х.: Золота миля, 2014. 68-70. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія.Авер’янов (заг.ред.). : Ліра, 2008. – 585c. Прокопенко Л. Л. Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні : Прокопенко, Рудік, Н. Рудік ; Нац.

при Президентові України, Дніпропетр. ін-т упр., Упр. служби Голов. служби в Дніпропетр. обл. : ДРІДУ НАДУ, 201– 123. Прудиус Л Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід : наук. розробка Л Прудиус ; Нац.

дослідж., права і законотворч. процесу. : [НАДУ], 2010. – 37. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] [Толстоухова, Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України.

: Монолит, 2010. – 400. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. Н.Нижник (заг.ред.) – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432с. Публічне адміністрування у галузі спорту : монографія Колпаков [та ін.]. – Чернівці : Чернів. Реформа публічної адміністрації в Україні: проекти концепції та законів Коліушко,. Тимощук (упорядники). : Фокус-Ю, 2006. – 192с. Саєнко. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: стан і перспективи законодавчого регулювання : монографія. Саєнко ; Луган. – 270.

Процедури реалізації адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі : [монографія]. Саєнко, Фомін ; Луган. – 247. Словник базової термінології з адміністративного права : для ДВНЗ «Запоріз. ун-т» МОН України ; за д-ра наук, проф., засл. юриста України Коломоєць. : Істина, 2010. – 234.

Співак М.В. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень в галузі охорони здоров’я населення//М.В. Співак Судова апеляція. – 2014 – № 1(34). –.26-3Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я // М.В. Співак /Держава і Право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. –.: Ін-т держави і права імКорецького НАН України, 2014. – 93-99. Створення системи управління якістю адміністративних та освітніх послуг: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. (21 квіт. 2011 р., м. Луганськ) ДЗ «Луган. Шевченка» ; [редкол.: Клімочкіна та ін.]. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 201– 292. Столбовий. Адміністративне право України : до іспитів. : О Ліпкан, 2010. – 159. Тимощук. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. Тимощук ; Ін-т держави і права ім Корецького НАН України, Центр політ.-прав. реформ. : Конус-Ю, 2010. – 296. Тимощук.П., Кірмач.В.

Оцінка якості адміністративних послуг Центр політико-правових реформ І.: Факт, 2005. – 88с. Трачук П Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні : монографія П Трачук. – Ужгород : Ліра, 201– 335. Укpаїна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. комент. Р Калюжний [та ін.]. : Правова єдність, всеукр. асоціація видавців, 2010. – 683. Філіпенко.С. Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : монографія Філіпенко ; Дідоренка – Донецьк : [б], 201– 243. Чорна.Г. Особливості діяльності центрів з надання адміністративних послуг : матеріали круглого столу «Проблеми правового регулювання діяльності ОВС у сфері надання адміністративних послуг. –., 2013.

–.40-42. Право громадян на отримання інформації про діяльність публічної адміністрації.Г. Чорна // «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ч.96-98. Шестак Л Л Шестак ; Чернігів. ін-т права, соц. технологій та праці.

– Чернігів : Чернігів. технологій та праці, 201– Школик.Порівняльне адміністративне право. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с. Ярмакі Х.Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні Одеський юридичний ін. – О.: Юридична література, 2006. – 336с.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз