українська мова за професійним спрямуванням 2021 шевчук

шевчук за спрямуванням професійним 2021 українська мова.

Філологічний факультет.

Навчання. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний план. Лекції. Практичні. Опис курсу. Завданням курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» є ознайомлення студентів із суспільними фунціями мови, із нормами усної і писемної сучасної ділової української мови, правилами оформлення найуживаніших документів та деяких видів наукових робіт, узагальнення й систематизація знань зі стилістики української мови, підвищення загального рівня культури мовлення та ділового спілкування. У процесі вивчення курсу студенти зможуть усвідомлено застосовувати норми української літературної мови усно й на письмі, набути навичок успішної ділової комунікації та публічних виступів, редагувати власні та чужі тексти за спеціалізацією, аналізувати мовні й мовленнєві помилки та уникати їх.Лекції спрямовані на ознайомлення із суспільною роллю державної мови, найважливішими етапами в історії української літературної мови, її стилістичною диференціацією та системою норм. На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати власне усне й писемне мовлення, вести дискусію, застосовувати різні стратегії публічного мовлення, спиратися на основні мовні норми літературної української мови, зафіксовані в словниках і довідниках різного типу, засвоїти правила складання та вимоги до оформлення основних документів. Мета курсу – допомогти студентові сформувати власний ефективний стиль професійної комунікації, який презентує високу культуру мовлення і ґрунтується на досконалому володінні нормами усної і писемної сучасної ділової української мови, навчити правил оформлення найуживаніших документів та деяких видів наукових робіт, підвищити загальний освітній рівень у сфері застосування мови. Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати: • усі мовні норми сучасної української літературні норми (фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні); • основні функції мови та роль мови в житті суспільства; • загальну теорію походження мови; • функціональні стилі, їхні особливості, сферу використання та мовні засоби; • евфонічні засоби української мови; • формули мовленнєвого етикету та основні ознаки культури ділового спілкування. Практичні цілі курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» вбачаємо у формуванні вмінь: • правильно використовувати мовні засоби в різних сферах спілкування; • досконало володіти мовними нормами; • самостійно складати та оформляти документи,необхідні для професійної діяльності; • редагуватитекстифаховогоспрямування; • шукати потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу. Рекомендована література. Основна 1. Кочан І.М.,ТокарськаУкраїнська мова фахового спрямування для юристів:Підручник.

–., 2008 2. МацькоЛ. І. Культура української фахової мови Л. Мацько, Л Кравець. – Київ, 2007. 3. Мацюк З. Українськамовапрофесійногоспілкування:навч. посібник З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ, 2012. 4. Пономарів О. Стилістикасучасноїукраїнськоїмови О. Пономарів. – Тернопіль, 2000. 5.

Українська мова: Енциклопедія Редкол.:. М. Русанівський, О. О. Тараненко, П. Зяблюк та ін. –., 2000. 6.

Шевчук Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник Шевчук, І Клименко. –., 2010. Правничий фаховий коледж. Лабораторні. Предметом вивчення дисципліни є різноманітні форми усного і писемного ділового та професійного мовлення, особливості документування управлінської діяльності. Офіційно-діловий стиль, його загальні і мовні ознаки. Документ як форма існування ділового тексту. Ділові контакти. Мовний етикет. Особливості телефонної комунікації. Писемне ділове спілкування. Загальні вимоги до мови документа. Логічність, точність, доречність мовлення. Граматичні вимоги до складання документів. Граматична правильність мовлення. Синтаксис сучасного ділового мовлення. Усне ділове спілкування. Суть і структура процесу ділового спілкування. Невербальні засоби спілкування. Спілкування в трудовому колективі. Ділові переговори і ділова полеміка.

Публічний виступ, умови його ефективного проведення. Вивчення дисципліни базується на системі знань із стилістики, лексики, орфографії, отриманих слухачами в загальноосвітній школі. В системі вузівського навчання курс ділової української мови пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як “Актуальні проблеми історії України”, “Українська та зарубіжна культура”. – будувати усне і писемне мовлення з дотриманням норм сучасної української ділової мови; – оформляти найуживаніші ділові папери (заяву, автобіографію, резюме, характеристику, протокол, витяг із протоколу, доручення, розписку, діловий лист) та наукові праці (реферат, наукову статтю, курсову, дипломну, магістерську роботу). Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. Т.Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 200– 480.

– Режим доступу: www.twirpx.com/file/98980/ Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування. М.С. Зарицький –.: Парламентське в-во, 200– 120. – Режим доступу: www.twirpx.com/file/227851/ Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» НТУУ «КПІ»; М.Кобець,.Терьохіна. – Київ : НТУУ «КПІ», 201– 61. Доступ : ela.kpi.ua/handle/123456789/913Українська мова професійного спілкування: Навч. З. –.: Каравела, 200– 352. Мацько Л.Стилістика української мови: Підруч. Л.Мацько, О.Сидоренко, О.Мацько. –.: Вища школа, 200– 462. – Режим доступу: freelib.in.ua/load/78-1-0-61Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю.Л. Бондаренко. – Київ : НТУУ «КПІ», 201– 152.

Доступ : ela.kpi.ua/handle/123456789/814Шевчук.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібВ. Шевчук.

–.: Вища шк., 2000. – 271. Шевчук.В. Практикум української мови: Модульний курс: Навч. Шевчук., Т.Лобода –.: Вища шк., 200– 32– Режим доступу: www.twirpx.com/file/479292/ Глущик.В. Сучасні ділові папери: Навч. Глущик, О.В. Дияк,.В. Шевчук –.:.С.К., 2002. – 400. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підруч. М.П. Кочерган. –.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368.

Культура фахового мовлення: Навч. За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 200– 49Мацько Л.Культура української фахової мови: Навч. Л.Мацько, Л.В. –.: «Академія», 2007.

– 360. Михальчук О.Мовна поведінка в електронному інформаційному просторі // Соціолінгвістичні студії. –.: ВД «Бураго», 2010. –.

200-20Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Н.Ф. Непийвода. –.: Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 30Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. Я. Радевич-Винницький –.: Знання, 200– 291. Українська мова: Енциклопедія.

–.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. Бажана, 200– 82Український правопис НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.Потебні; Ін-т української мови. –.: Наукова думка, 2007. – 288. Хміль Ф.Ділове спілкування: Навч. Ф.Хміль. –.: «Академвидав», 200– 280. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. –.: Арій, 2008. – 42Практикум з українського ділового мовлення: Навч. Шевчук., О.Кабиш – 160. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навч. Шевчук, О.Кабиш, І.В. – 640. Караванський. Практичний словник синонімів української мови. –.: Видавництво «Українська книга», 200– 448. Російсько-український словник складної лексики. – Львів: БаК, 200– 562. Олійник О., Сидоренко М.Російсько-український словник наукової термінології. –., 199Олійник О., Сидоренко М.Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. –., 1991. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування Тараненко.А. –., 199Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови Уклад. Підмогильний., Плужник Є. –., 199Словник-довідник з культури української мови. Гринчишин,. Капелюшний, Сербенська, Терлак. –.: Знання, 200– 367. Ставицька Л.

Український жаргон: Словник. Містить бл. 4070 сл. понад 700 стійких словосполучень/ Український науковий і-т Гарвардського ун-ту; Інститут критики; НАН України; Ін-т української мови.

–.: Критика, 200Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів За редРусанівського –.: Довіра, 200– 940. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. –.: Вища шк., 2008. – 487. Географічний факультет. Українська мова (за проф. спрямуванням) 242. Мета курсу – підвищити рівень культури професійного мовлення студентів, удосконалити теоретичні знання норм сучасної української літературної мови та особливостей їх функціонування в усній і писемній формах фахового мовлення, ознайомити студентів з особливостями вживання фахової лексики і термінології та основними фаховими словниками, а також вимогами щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів.

1) навчити студентів основ мовленнєвої культури, тобто дотримання загальноприйнятих орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних норм літературної мови; 2) ознайомити з основними аспектами функціонування усного та писемного професійного спілкування; 3) виробити практичні навички складання, оформлення та редагування ділових паперів. роль мови у суспільному житті; основні функції мови; особливості мови своєї професії; теоретичний та практичний аспекти культури ділового мовлення; мовну норму та її види; функціональні стилі сучасної української літературної мови; роль словників у збереженні і збагаченні української мови та піднесенні мовної культури; основні сучасні лінгвістичні та фахові словники; види документів за класифікаційними ознаками; основні реквізити документів; правила складання та оформлення документів; вимоги до тексту документа, редагування ділових паперів; композиційно-логічні схеми побудови окремих документів; особливості усного професійного спілкування та його види; найважливіші формули мовленнєвого етикету; тональності спілкування; жанри приватного і публічного ділового мовлення; особливості ведення телефонної розмови та ділових зустрічей; специфіку підготовки публічних виступів; особливості стандартизації писемного мовлення, правила використання іншомовних слів та термінів у ділових паперах; типологію помилок у вживанні паронімів, синонімів; норми використання граматичних форм іменника, прикметника, числівника, займенника та дієслівних форм у ділових паперах; особливості поєднання числівників із іменниками; синтаксичні особливості ділових паперів; вимоги до порядку слів у реченні, побудови і використання однорідних членів речення, основні правила координації присудка з простим і складеним підметом, складні випадки керування у ділових паперах; мовностилістичні і структурні особливості наукового тексту різних видів; правила оформлення бібліографії. давати визначення основних понять; розрізняти різні функціональні стилі залежно від використання мовних засобів і ситуації спілкування; правильно застосовувати мовні норми в кожному функціональному стилі; визначати типи документів за класифікаційними ознаками; оформляти основні реквізити документів відповідно до норм; правильно оформляти документи, композиційно-логічні схеми побудови яких розглядаються впродовж семестру; дотримуватися всіх видів норм сучасної української літературної мови в усному та писемному професійному мовленні; розпізнавати порушення норм сучасної української літературної мови та відповідно до цього редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; користуватися основними лінгвістичними та фаховими словниками. Хібеба Н. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 “Туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

– 108. Ботвина Н. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. Н. Ботвина. – 3-тє вид., доп. та переробл. : АртЕк, 2001. – 280. Ботвина Н

Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : навч. Н – 2-ге вид., доповн. і переробл. –.: АртЕк, 2002. – 208. Глущик Сучасні ділові папери : навч. для вищих та середніх спец. навч.закладів Глущик, О Дияк, – 3-тє вид., переробл. і доповн. –К.: К 2002. Гриценко Т. Б. посібник /Т. Гриценко. : Центр учбової літератури, 2010. – 62Гуць М Українська мова у професійному спілкуванні : навч. М

Гуць,Г. Олійник, П. Ющук. : Міжнар. агенція „BeeZone”, 200– 33Загнітко. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. Загнітко, Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 200– 480. Зубков Сучасна українська ділова мова : підручн. для вищих навч. закладів /Г. Зубков. – 9-те вид., доповн.

– Х. : Весна, 2011.

Корж Ділова українська мова для юристів : лекції та комплексні завдання /А Корж.

: НАН України, 2002. – 17Культура фахового мовлення : навч. за ред. – Чернівці : Книги – XXI, 200– 572. Мацько Л. Культура української фахової мови : навч. Л. Мацько,Л

: ВЦ „Академія”, 2007. Мацюк З.Українська мова професійного спілкування : навч.

– 4-те вид. –К. : Каравела, 2011. – 352. Пономарів О Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3-тє вид.,переробл. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. – 248. Шевчук, Клименко І Українська мова за професійним спрямуванням :підручник : Алеута, 2010. – 69Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити [Сербенська,Білоус, Х. Дацишин та ін.] ; за заг. ред. Сербенської : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258. Антоненко-Давидович Як ми говоримо уклад. Тимошенко. : Либідь,1991. – 25Бабич Основи культури мовлення – Львів : Світ, 1990. – 232.

Білоус Український мовленнєвий етикет Білоус // Мова і духовність нації. –., 1992. 164–199. Богдан. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. : Рідна мова, 1998. – 47Бугай Український етикет : посібник для дітей та дорослих Бугай. :Б-ка українця, 2000. – 26Бурячок Що змінилося в ”Українському правописі”? –., 1997. – 52. Винницький. Наголос в сучасній українській мові. : Рад.

школа, 198– 160. Горбач Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку Горбач // Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Мовознавство. – Львів, 1997–12. Зубков Універсальний довідник – 3-тє вид.,виправл. й доповн. : Видавн. дім „Школа”, 200– 49Іванишин. Мова і нація. Іванишин, Радевич-– Дрогобич : Відродження, 199– 218. Пошук українського слова або Боротьба за національне „Я”. :Академія, 2001. – 240. Секрети української мови. – 2-ге вид., розширене. – Львів, 2009. – 34Коваль.

Ділове спілкування : навч. посіб Коваль. : Либідь, 1992. –279. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування /А. – 3-тє вид. : Вища школа, 1982. – 287. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура тексту/. : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307. Кочан М., Токарська.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник Кочан, Токарська. : Знання, 2008. – 41Культура української мови : довідник за ред Русанівського. : Либідь,1990. – 30Масенко Мова і суспільство: Постколоніальний вимір Масенко. : Вид.дім „КМА”, 200– 168. Микитюк Сучасна українська мова: самобутність, система, норма Микитюк.– Львів, 2010. Німчук

Сучасні проблеми українського правопису Німчук //Літературна Україна. – 2001. – 11 січ. 7. Огієнко Історія української літературної мови Огієнко. : Наша культура і наука, 200– 43Огієнко Наука про рідномовні обов’язки Огієнко. – Львів : Фенікс: Відродження, 199– 4Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник /– 3-тє вид., стереотип. : Либідь, 2008. Радевич-Винницький Етикет і культура спілкування Радевич-Винницький –Львів : Сполом, 2001.

– 22Радевич-Винницький Україна: від мови до нації Радевич-Винницький –Дрогобич : Відродження, 199РRОМОВА, або Де ми помиляємося… кер. проєкту Демська-Кульчицька. : Стандарт, 200– 19Русанівський. Історія української літературної мови : підручник.

Русанівський. – 392. Сербенська Культура усного мовлення. Практикум : навч. – Львів : ЛНУ, 200– 212.

Скиньмо чужі правописні кайдани [Коць-Григорчук та ін.]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2001. – 6Соколовська Ж. П., Власенко, Щербачук Ф. У ділове спілкування –державну мову Ж. Соколовська, Власенко, Ф. Щербачук.

:Грамота, 200– 29Сучасна українська літературна мова Плющ. : Вища школа, 200–430.

Сучасна українська мова О Пономарева. : Либідь, 2001. – 400 с Томан Мистецтво говорити пер. з чеськ Романця. : Україна,199– 269. Українська мова: Енциклопедія редкол.:. Тараненко (співгол.)та ін. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752. Український правопис. – 4-те вид., випр. й доп. : Наук. думка, 199– 23(або пізніші видання). Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. –.: Довіра, 200–62Універсальний довідник практикум з ділових паперів. Бибик, Михно,Пустовіт, Г. : Довіра ; УНВЦ „Рідна мова”, 199– 399. Франко Двоязичність і дволичність // Літературно-науковий вісник. – Т. ХХХ. –Річн. 8.

– Кн. – Львів, 190231–244; або: Урок української.

– 200– № –С. 12–1Хоменко І Еристика: мистецтво полеміки : навч. І Хоменко. : Юрінком Інтер, 2001. –192. Царук О Українська мова серед інших слов’янських мов : етнологічні та граматичні параметри О Царук. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 199–322. Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання Є. Чак. :.С.К., 199–272. Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови Дзюбишина-Мельник, Лаврінець, Симонова, Ф. Ціпцюра.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 200– 19Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови Ю. Шевельов. : Вид. дім „КМ Академія”, 200– 160. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник. В, –.:Літера ЛТД, 200– 44Шевчук, Українська мова на щодень, на щомить для державних службовців: підручник

Шевчук, Т. Лобода. : Атіка, 200Ющук Практикум з правопису української мови –К.: Освіта, 2000. – 25Ющук, Практичний довідник з української мови – 22Ющук, Українська мова : підручник : Либідь, 200Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 тис. слів уклад. і голов. ред Т. Бусел. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 200– 1440. Головащук. Складні випадки наголошення : словник-довідник /С.: Либідь, 199– 192. Словник-довідник з правопису та слововживання. Головащук.думка, 1989. – 832. Словник наголосів. думка, 200– 320. Українське літературне слововживання : словник-довідник /С. : Вища школа, 199– 319. Гринчишин. Г. Словник-довідник з культури української мови.Гринчишин,А. Капелюшний, О Сербенська, Терлак. : Знання, 200–36Словник паронімів української мови. Гринчишин,О Сербенська.

школа, 198– 222 c. Демська Словник омонімів української мови Демська, Кульчицький.

–Львів : Фенікс, 199– 22Калашник Українсько-російські паралелі: Труднощі перекладу /В Калачник, Ж Колоїд. : Прапор, 200– 112. Кочерган Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”) : Академія, 199Мазурик. Нове в українській лексиці : словник-довідник. Мазурик. – Львів :Світ, 2002. – 130. Орфографiчний словник української мови: близько 120 000 слів укл. :С.Головащук та ін. : Довіра, 199– 864 Орфоепічний словник української мови : у 2 т. уклад. Пещак та ін.

: Довіра, 2001. Полюга Словник антонімів української мови Л Паламарчука. – 2-ге вид., допов. і випр. : Довіра, 200– 27Полюга Словник українських синонімів і антонімів Полюга.

:Довіра, 200– 57Словник іншомовних слів уклад.:. Морозов, Шкарапута. думка, 2000. – 680. Словник синонімів української мови : у 2 т. Бурячок, Гнатюк,С.

Головащук та ін. думка, 1999–2000. Український орфографічний словник : близько 143 тис. слів. /укл.

: Чумак, Шевченко, Ярун ; за Скляренка. – 7-ме вид., переробл. і допов.: Довіра, 200– 98Російсько-український фразеологічний словник : Фразеологія ділової мови улож.В.

Підмогильний, Є. Плужник. – Перевид. 1927 р.

–.: УКСП „Кобза”, 199Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи –.: Вища школа, 200–.: Вища школа, 200 Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» має загальнотеоретичні і практичні цілі. Практичні завдання з курсу української мови за професійним спрямуванням: правила складання наказів, порядок написання анотацій до наукових текстів, протоколи та їх типи, а також використання мовностильових норм при складанні офіційних документів. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже. Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. 1. Автобіографія — це опис свого життя.

Існують певні вимоги до оформлення цього офіційного документа. Автобіографія подається при оформленні на роботу, при вступі на навчання та в інших випадках. Пишеться вона від руки, на аркуші паперу, іноді на спеціальному бланку. Форма викладу — від першої особи. Прийнято всі відомості подавати в хронологічному порядку. В автобіографії вказується рік, місяць і число народження; прізвище, ім’я та по батькові батьків, їхня професія; освіта; відомості про трудову діяльність та участь у громадському житті; сімейний стан; склад сім’ї; домашня адреса; дата складання автобіографії; у кінці ставиться підпис. Подаємо зразок автобіографії: 3.Доповідна записка має такі реквізити: адресат; назва виду документа; заголовок до тексту документа; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; дата документа; прізвище виконавця і номер його телефону. порядковий номер ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію, а також строк дії ліцензії; Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі. Перекладіть українською мовою подані словосполучення та введіть їх у речення: состоять на учете, учредительное собрание, учебная література. Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Збори засновників підприємства делегують правлінню спілки споживчих товариств, споживчого товариства право укладання з директором підприємства контракту відповідно до нормативних актів підприємства.

Складіть наказ про призначення на посаду старшого лаборанта Новіченко Оксани Петрівни. Новіченко Оксану Петрівну — викладача біології, призначити на посаду лаборанта кафедри біології з 16.10.2010 з окладом відповідно штатного розкладу. Протокол — це один з розповсюджених документів колегіальних органів. У ньому фіксірують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколі розкриваються всі виступи по питанням, що розглядаються і постанови, прийнятті в результаті обговорення. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного.

В ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і постанови, прийнятті в результаті обговорення. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам повістки денної. 1) найменуванням; 2) спеціалізацією; 3) походженням; 4) місцем виникнення; 5) технікою відтворення. СЛУХАЛИ: голову правління Марчука Є.про надання матеріальної допомоги Козачук.А. Перекладіть українською мовою фрагмент тексту офіційно-ділового стилю. Документы о назначении пенсий рассматриваются органом, который назначает пенсии, но не позже 10 дней со дня их поступления. Сообщение об отказе в назначении пенсий с указанием причин отказа и порядка обжалования отдел социального обеспечения выдает или присылает предприятию, организации или заявителю не позже 5 дней. Как правило, пенсии назначаются со дня обращения за пенсией. Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову призначення пенсій, із зазначенням причин відмови та порядку оскарження, відділ соціального забезпечення видає або посилає підприємству, організації або заявникові не пізніше 5 днів. Зазвичай, пенсії призначаються від дня звернення за пенсією. Підберіть наукову статтю за Вашим фахом (обсяг — 1-1,5 друкованих стор.) і складіть до неї анотацію. Відливки складають сорок відсотків заготівок із чорних і кольорових металів для деталей устаткування та металовиробів. В обсязі металургійного обладнання частка деталей із відливків є ще більшою і постійно поновлюється внаслідок їх інтенсивної експлуатації в важких умовах.

Одержання відливків базується на фундаментальних науках і прикладних дисциплінах загально металургійного циклу, а саме: фізики, хімії, фізичної хімії, металознавства, теплотехніки і інших. Знання із цих дисциплін потрібні майбутньому металургу для засвоєння теоретичних і технологічних основ ливарного виробництва. Ливарне виробництво металів є найбільш стародавнім з ремесел. На території стародавнього Єгипту металурги були знайомі з виплавкою міді з руди вже близько 5000 років до нашої ери. В якості матеріалу для форм застосовувалася глина і м’які породи каменю. Пройшли тисячоліття, але і сьогодні литі вироби з різних металів затребувані і користуються незмінним попитом та увагою. Найбільш поширеним методом отримання литва є формовка в піщано-глиняну суміш. При цьому способі лиття спочатку виготовляється модель майбутнього виробу. Матеріалом для моделі може служити гіпс, дерево, пластик чи будь-який інший матеріал, що дозволяє отримати відбиток в ливарній формі. Потім модель встановлюють на підмодельну плиту, накривають опокою і засипають формувальним складом. Склад механічно ущільнюється. Після цього опоку знімають з підмодельної плити, і збирають у ливарну форму. У готову форму заливають рідкий метал. Після його остигання, виливок витягають із форми, очищають від залишків формувальної суміші, видаляють елементи літної системи, яка забезпечила надходження металу в форму. За цією технологією виготовляються балясини, огорожі, козирки та інші художні вироби всіх типорозмірів.

Вироби більш відповідального призначення виготовляються методом формування в холодно-твердіючій суміші. Метод заснований на змішуванні формувального піску з фурановими і фенольними смолами холодного твердіння. Такий процес використовується для отримання виливків з дрібною деталізацією малюнка за рахунок більш твердої поверхні форми. За цією технологією отримуються експериментальні одиничні вироби середньої величини: балясини, облицювальні панелі для камінів, дрібне художнє лиття. Для отримання складних, об’ємних виробів використовується технологія «Виплавлюючих моделей». Суть цього процесу полягає в виготовленні одноразової моделі з воску. На неї в декілька шарів наноситься кварцовий пісок. В якості сполучення використовується спеціальна вогнетривка суспензія.

Після висихання форми віск витоплюється, а сама форма проколюється. В утворену порожнину заливається метал. Кожне литво ретельно зачищається і обробляється, чавунні вироби грунтуються і фарбуються. Бронза і латунь полірується і при необхідності патинується. Горбул О.Д., Галузинська Л.Ситнік Т, Яременко.А. Ділова украінська мова -.: Знання, 200Ботвина Н.В. Ділова українська мова (Офіційно- діловий та науковий стилі украінської мови) -.Подобные документы. Сутність автобіографії, трудової угоди та доповідної записки, їх реквізити й використання. Приклад складання наказу про призначення на посаду. Аналіз використання мовностильових норм в тексті. Поняття анотації до наукової статті, приклад її складання. Загальна характеристика концепції формування єдиної української літературної мови Франка. Розгляд конструкцій з дієслівними формами. Аналіз української церковно-полемічної літератури XVI-XVII століть. Сутність поняття «анатомічний фразеологізм». Норми української літературної мови: орфоепічні, графічні, орфографічні, лексичні та граматичні, стилістичні та пунктуаційні. Правила написання листа-рекомендації та виробничої характеристики співробітників як групи документів ділового спілкування. Головні структурно-інформаційні підрозділи наукової статті. Основні типи анотацій наукових статей за змістом і методами дослідження. Завдання підрозділу «Висновок» у науковій статті. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. Засіб формування, оформлення та існування думки. Формування української мови. Норми української літературної мови. Стилі сучасної української мови. Ділова українська мова. Найважливіший засіб спілкування людей. Процеси, які супроводжують функціонування словникового складу української мови. Пасивна і активна лексика словникового складу. Процес активного поповнення лексики української мови. Поширення та використання неологізмів різних мов в ЗМІ та періодиці. Поняття літературної мови. Критерії класифікації документів. Правила та рекомендації щодо оформлення резюме. Особливості відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ в українській мові.

Порядок складання розписки. Переклад тексту на економічну тематику.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз