біологія 7 класу розробки уроків

уроків біологія розробки класу 7.

Розробки уроків біологія 7 клас за оновленою програмою. Основні відмінності тварин від рослин та грибів Особливості живлення тварин. Клітини і тканини тварин Органи і системи органів тварин Поняття про класифікацію тварин Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних Загальна характеристика типу Кільчасті черви Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів Узагальнення матеріалів теми Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика класу Ракоподібні Загальна характеристика класу Павукоподібні Загальна характеристика класу Комахи Практична робота: 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини Загальна характеристика типу Молюски Класи Черевоногі та Двостулкові молюски Клас Головоногі молюски Паразитичні безхребетні тварини Узагальнення матеріалів теми Загальна характеристика типу Хордові Загальна характеристика класу Кісткові риби Значення риб у житті людини Загальна характеристика класу Амфібії Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини Загальна характеристика класу Птахи Розмноження й розвиток птахів Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, Практичні роботи: 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя різних у птахів. Контрольна робота №1 Загальна характеристика класу Ссавці Практична робота3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин Представлення міні-проектів «Зуби ссавців» Особливості обміну речовин гетеротрофного організму Різноманітність травних систем Дихання та газообмін у тварин Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції Транспорт речовин у тварин Практичні роботи: 4.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин Виділення, його значення для організму. Узагальнення вивченого Опора і рух. Види скелета 5.Порівняння будови скелетів хребетних тварин Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції Органи чуття їх значення. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота 6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення) Періоди та тривалість життя тварин. Визначення віку тварин Поведінка тварин, методи її вивчення Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин Форми поведінки тварин Соціальна поведінка тварин Типи угруповань тварин за. Лоренцем. Ієрархія у групі Практичні роботи: 8. Визначення форм поведінки тварин. Територіальна поведінка.

Лабораторні дослідження: Спостереження за поведінкою тварин Комунікація тварин Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення Узагальнення вивченого Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища Ланцюги живлення і потік енергії Взаємозв’язок компонентів екосистеми Вплив людини та її діяльності на екосистеми Природоохоронні території.Червона книга України Різноманітність тварин свого краю. Узагальнення Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин Контрольна робота№2. —>Мій сайт —> Тема: Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні. Лабораторна робота № 13. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового. Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності плауноподібних і хвощеподібних, їх поширенням, значенням у природі й житті людини. Обладнання й матеріали: гербарій хвоща і плауна або таблиці, зразок кам’яного вугілля, таблиці й фотоілюстрації. Базові поняття й терміни уроку: Плауноподібні, придаткові корені, кора, стробіл, рівноспорові й різноспорові Плауноподібні, плаун булавовидний, плаун-баранець, спори, кам’яне вугілля, Хвощеподібні, хвощ польовий, хвощ лісовий, вузли, міжвузля, вставний ріст, кореневище, пазуха, лікарські рослини. Тема: Сфагнові мохи й утворення торфу. Значення мохів у природі. Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю мохів, їх значенням у природі й житті людини; дати загальну характеристику, основні місця виростання й місця перебування, основні види мохів, що ростуть в Україні, головні ознаки й особливості будови й розвитку представників мохоподібних; вивчити сфагнові мохи та процес утворення торфу. Обладнання й матеріали: мікроскопи, предметні й покривні скельця, гербарій і зразки мохів, торф, склянка з водою, терези, таблиці, фотоілюстрації мохів. Базові поняття й терміни уроку: політріхум, сфагнум, маршанція, однодомні та дводомні рослини, хлорофілоносні й водоносні клітини. Тема: Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних. Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови мохоподібних та процесами їх життєдіяльності. Обладнання й матеріали: таблиці й зображення мохів, гербарій мохів. Базові поняття й терміни уроку: Мохоподібні, ризоїди, спорогон, коробочка, ніжка, стопа, протонема, гаметофіт, спорофіт, листостеблова будова, бріологія. Тема: Загальна характеристика вищих спорових рослин. Цілі уроку: з’ясувати основні проблеми, з якими зіштовхнулися рослини під час виходу на сушу; показати, як розв’язання цих проблем позначилося на будові рослин. Обладнання й матеріали: таблиці й зображення спорових, гербарій мохів, плаунів, папоротей. Базові поняття й терміни уроку: газообмін, випаровування води, продихи, галуження, провідні тканини, антеридії, архегонії. Тема: Значення водоростей у природі й житті людини. Мета уроку: ознайомити учнів з роллю водоростей у природі й житті людини. Обладнання й матеріали: таблиці до теми, зображення прісноводних і морських водоростей. Базові поняття й терміни уроку: водорості, виробник, планктони, бентос, кормовий білок, агар, «цвітіння води». Тема: Розмаїтість водоростей. Морські водорості. Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесами життєдіяльності відділів Зелені, Діатомові, Червоні й Бурі водорості; дати їх порівняльну характеристику.

Обладнання й матеріали: таблиці до теми, зображення морських водоростей. Базові поняття: одноклітинні й багатоклітинні водорості, діатомові водорості, панцири, бурі водорості, червоні водорості, агар-агар. Прісноводні водорості. Лабораторна робота № 11. Будова водорості. Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесами життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних прісноводних водоростей; дати їх порівняльну характеристику. Обладнання й матеріали: таблиці до теми, таблиця хламідомонади, зображення прісноводних водоростей, мікроскоп, культура хламідомонади або постійних препаратів. Базові поняття: одноклітинні та багатоклітинні водорості, діатомові водорості, панцири, хлорела. Тема: Загальна характеристика водоростей. Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності водоростей. Обладнання й матеріали: таблиці до теми, таблиця «Будова хламідомонади», зображення водоростей, мікроскоп, культура хламідомонади або постійних препаратів. Базові поняття й терміни уроку: водорості, талом (слань), спори, зелені водорості, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні водорості, нитчасті та пластинчасті водорості. Тема: Основи систематики. Класифікація рослин. Цілі уроку: увести поняття систематики; розглянути основні одиниці класифікації; познайомити із сучасною системою організмів. Обладнання й матеріали: таблиці та ілюстрації рослин, рослини в горщиках, мохи, папороті, плауни (гербарій).

Базові поняття й терміни: систематика, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Тема: Розмаїтість плодів. Поширення плоді в і насіння. Лабораторна робота № 10. Будова й різноманітність плодів. Мета уроку: ознайомити учнів з різноманітністю плодів і насіння, зі спеціальними пристосуваннями для поширення. Обладнання й матеріали: гербарний матеріал насінин і плодів, малюнки, фотографії або таблиці із зображенням різних насінин і плодів. Базові поняття й терміни: плоди, сухі й соковиті плоди, багато- та одно- насінні плоди, розкривні та нерозкривні плоди, супліддя.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз