німецька гімнастична система

німецька система гімнастична.

Шведська гімнастична система. Шведська гімнастична система створювалася з ініціативи уряду, який доручив її розробку Перу Хенрику Лінг (1776 — 1830). За його пропозицією в 1813 році в Стокгольмі був відкритий гімнастичний інститут, існуючий і понині. Основна мета шведської гімнастики — зміцнювати здоров’я молодих людей, гармонійно розвивати їх тіло, готувати до військової служби. Всі вправи, в залежності від їх цілей і призначення, поділялися на педагогічну, військову, лікарську, естетичну гімнастику. Пер Лінг встановив залежність форми рухів від анатомічного устрою тіла і за цією ознакою класифікував гімнастичні вправи. Вони включали вправи для рук, ніг, черевного преса, спинних і бічних м’язів тулуба та ін. Концепція П. Линга грунтувалася на тому, що фізичне виховання повинно будуватися виключно на знаннях, підтверджених анатомією і біологією. Його зведення правил — кожне заняття — замкнутий єдність. Воно починалося з розминки.

Основна частина присвячувалася елементам підвищеної інтенсивності з утриманням положень, що сприяють розвитку сили. Завершувалося заняття звичними вправами на розслаблення. Вузько розуміючи фізіологічну корисність фізичних вправ, він виключив вправи, які вважав шкідливими для організму, відгороджував від складних форм рухового матеріалу спорту. Роботу батька продовжив його син Ялмар Лінг (1799 — 1881). Він докладно описав техніку виконання вправ, запропонував методику викладання, розробив структуру уроку гімнастики. Урок складався з 14 — 16 серій поточно виконуваних вправ для окремих частин тіла в поєднанні з вправами в рівновазі, ходьбі, бігу і дихальними вправами в кінці уроку. Навантаження протягом уроку кілька разів підвищувалася і знижувалася. Щоб ефективно впливати на окремі групи м’язів, автори системи придумали нові снаряди — шведську стінку, бум, лавку, плінт.

Їх призначення принципово відрізнялося від снарядів, прийнятих в німецькій гімнастиці.

Там займаються прагнули виконати всі рухи, які можна було виконати, а в шведській гімнастики снаряди грали допоміжну роль. Вони або полегшували, або утруднювали виконання рухів, в залежності від поставлених завдань, даючи можливість ізольовано впливати на окремі групи м’язів. Для шведської гімнастики були характерні симетричність, прямолінійність, мала амплітуда і незграбність рухів, зайва статичність зусиль, через що критики називали її «гімнастикою поз». Але, незважаючи на ці недоліки, вона своєю гігієнічної спрямованістю і методичною обґрунтованістю вигідно відрізнялася від німецької гімнастики. Таким чином, шведська система сприяла створенню основ сучасної фізичної культури за рахунок локального розвитку окремих груп м’язів і охорони здоров’я. Німецька система — шляхом фізичної підготовки і виховання на колективній основі. Німецька модель. Німецька модель корпоративного управління діє в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Елементи моделі застосовуються в Скандинавських країнах, Голландії, Бельгії та Франції. 1. Наявність високо сконцентрованого акціонерного капіталу. 2. Тісний зв’язок банків з промисловістю, який виявляється у міжгалузевій інтеграції промислових концернів з фінансовими інститутами в горизонтальні промислово-фінансові об’єднання. 3. Банки беруть участь не лише у фінансуванні інвестиційних проектів, але і в управлінні корпорацією через обрання в Ради директорів делегованих ними представників. 4. Включення представників робітників і службовців у Спостережну. 5. Чіткий розподіл контрольних і виконавчих функцій в управлінні корпорацією. 6. Наявність двопалатної Ради, що складається з Правління — Виконавчої ради (менеджери компанії, інсайдери) і Спостережної ради (представники акціонерів, службовців і працівників компанії). Палати абсолютно роздільні, виключається одночасне членство в Правлінні і Спостережній раді. 7. Чисельність Спостережної ради встановлене законодавством і не може бути змінена акціонерами. 8. Узаконено обмеження прав акціонерів щодо голосування, тобто статут корпорації може обмежувати кількість голосів, які акціонер має на зборах, і ця кількість може не збігатися з числом акцій, якими він володіє. До повноважень Спостережної рада належить призначення і розпуск Правління, затвердження рішення керівництва, надання рекомендації Правлінню, затвердження документів обмовлених у статуті корпорації.

Членами Спостережної ради можуть бути лише незалежні директори. Дві основні групи, які представлені в Спостережній раді — це акціонери та представники працівників корпорації. Виконавча рада (правління) корпорації є колегіальним органом, як правило, всі члени якої мають рівні права. Члени Ради обирають головного керуючого, проте, залишаються підзвітними всьому складу правління, а не окремій особі в її складі. Виконавча рада відповідає за повсякденне управління корпорацією і складається винятково з її працівників, сама здійснює контроль і оцінку діяльності своїх членів. — розподіл чистого прибутку (виплата дивідендів, використання коштів); — ратифікація рішень Спостережної й Виконавчої рад за минулий фінансовий рік; — вибори Спостережної ради; — призначення аудиторів. На відміну від англо-американської і японської моделей, у німецькій моделі корпоративного управління без згоди акціонерів не можна вирішувати важливі питання, які стосуються: — капіталу корпорації; — ухвали рішень щодо співробітництва з філіями; — змін до статуту (наприклад, зміна виду діяльності); — підвищення винагороди членам Спостережної ради; — злиття з іншими корпораціями, придбання контрольного пакета та питання реорганізації. Діючі в Німеччині законодавча й суспільна структури розроблені таким чином, щоб ураховувати інтереси службовців корпорацій, банків і акціонерів в системі корпоративного управління. І хоча в цілому система зорієнтована на ключових учасників, багато уваги приділяється й дрібним акціонерам, як наприклад, положення про пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів. Характерною рисою більшості німецьких корпорацій є надання переваги банківському фінансуванню перед акціонерним, тому капіталізація фондового ринку невелика в порівнянні з потенціалом економіки, а частка індивідуальних акціонерів у низька. Тому недивно, що структура управління акціонерним товариством зрушена у бік контактів між ключовими учасниками: банками та корпораціями. Як і в японській моделі, банк одночасно виступає акціонером, кредитором, емітентом цінних паперів (у тому числі боргових зобов’язань), депозитарієм і агентом, який голосує на річних загальних зборах. — фінансову інформацію (кожні півроку); — дані про структуру капіталу; — інформацію про кожного кандидата в члени Спостережної ради (в тому числі адресу та місце роботи); — сукупну інформацію про винагороду членам Виконавчої і Спостережної рад; — дані про акціонерів, які володіють понад 5 відсотками акцій корпорації; — інформацію про можливе злиття або реорганізацію; — зміни до статуту, які пропонуються, а також прізвища осіб або назви компаній, яких запрошують для аудиторської перевірки. Загалом вимоги до розкриття інформації в Німецькій моделі відрізняються від прийнятих у США та Великій Британії і є менш строгими. Також, є помітні відмінності між стандартами фінансової звітності.

Реферати українською. Реферат Виникнення національних систем гімнастики та розвиток фізичної культури в Росії в XIX столітті. Актуальність теми. Кінець XVIII. й перша половина в XIX ст. характеризуються подальшим розвитком капіталізму. У цей час відбуваються буржуазні революції мови у Франції, Іспанії, Португалії. Армія Наполеона підкорила ряд європейських і зробила похід проти Росії, що справило величезний вплив, зокрема і розвиток військової справи. Для успішного ведення загарбницьких і оборонних війн потрібна була масові регулярні армії, хорошавневойсковаявоенно-физическая підготовка молоді.

Ця обставина стимулювали створення національних систем гімнастики, відповідальних вимогам капіталістичного виробництва, військової справи, національним і культурним особливостям народів. З приходом епохи Ренесансу, що відновить інтерес мистецтва Стародавню Грецію, згадали про Олімпійські гри. На початку 19. спорт одержав у Європі загальне визнання, і виникло прагнення організувати щось схоже Олімпійських ігор. Французька система гімнастики почала розвиватися під впливом масового захоплення французької молоді військово-фізичною підготовкою. Члени юнацьких спортивних команд займалися гімнастикою, брали участь у туристських походах і воєнізованих іграх. Наполеон перетворив юнацькі команди у шкільні батальйони і зробив їх резервом армії. Після поразки Франції в наполеонівських війнах роботу з гімнастики у французькій армії очолив полковник Дон ФранцискоАморос (1770 — 1848). У 1830 р. він видав «Посібник із вихованню фізичному, гімнастичному моральному» і атлас, що включав 53 таблиці вправ. Він організував громадянську та військові школи гімнастики. Його система гімнастики булаестественно-прикладной і виходила з ідеях Локка, Руссо, Песталоцці, військово-прикладною практиці фізичної підготовки солдатів на той час. З допомогою гімнастичних вправ у солдатів розвивалися м’язова сила, витривалість, гнучкість, здатність відчувати (розвиток органів почуттів), думати й над діяти рішуче і сміливо, формувалися вміння і навички, необхідних у житті і військових умовах. І тому застосовувалися ходьба, біг з подоланням перешкод, стрибки, метання, перенесення вантажів чи «пораненого», плавання і пірнанням, фехтування і вольтижування, їзда, танці,лазание,перелезание із застосуванням драбин, жердин, канатів та інших пристосувань. Якщо навчання відбувалося вправ використовувався змагальний метод. З іншого боку, передбачалося: >Военно-прикладной характер французької системи гімнастики зберігся до XX. Користуючись становищем господарів II Олімпійських ігор 1900 р., французи наполягли, щоб у програму змагань було включено прикладні вправи: стрибки завдовжки, із жердиною, через перешкоди,лазание по канату, піднімання тяжкості масою в 50 кг та «перетягування каната. Німецька система гімнастики склалася під впливом передовий частини німецької буржуазії. Засновниками німецької системи гімнастики були ЙоганнГутс-Мутс, Фрідріх Ян, АдольфШписс. Основу цією системою становили вправи на гімнастичних снарядах (поперечина, бруси, кінь, драбини, жердини тощо.),военно-игровие вправи, туризм, екскурсії.

Головна мета вважалося розвиток рухових здібностей, складних рухів, витривалості, волі і потрібна дисципліни. Найбільший внесок у розвиток гімнастики внесли вченіФит,Гутс-Мутс, Ян,Шписс. Фрідріх Ян (1778 – 1852) в 1811 року на луціХазен-хайде під Берліном влаштував майданчик гімнастики і розпочав роботі. Молодь з його керівництвом займалася фізичними вправами на гімнастичних снарядах і водночас слухала розмови патріотичного характеру. Ян називав свою систему «>турнкунст» – мистецтво спритності (скорочено –турнен), і учнів називавтурнерами. Він становив перелік вправ на гімнастичних снарядах, перекладині, брусах і коні, які полягали в багаторазовому повторення окремихелементов-подъемов, оборотів, махів тощо. Ф. Яном було підготовлено 2 тис. гімнастів.

За його прикладу інших містах почали з’являтися ідентичні школи. Прусське уряд, намагаючись призупинити несприятливе собі протягом, в 1819 року заборонило фізичне виховання до шкіл і гімнастичні заняття дорослих на свіжому повітрі. Яна помістили до Петропавлівської фортеці (випустили в 1825 р.). Заборона навчання гімнастикою протривав з 1820 по 1842 рік. У 1842 року королівським указом було знято заборону на той комплекс вправ Яна. Систему Яна стосовно школі розвинув швейцарець АдольфШписс (1810 – 1858) і доповнив вправами з ручними снарядами,перестроениями,висами і упорами. Йому допомагав ЕрнстЭйзелен, який розробив методику викладання й який виготував наочні таблиці. Система Яна –Эйзелена –Шписса складалася з: Герхард Ульріх АнтонФит (1763 1836) узагальнив і систематизував усе, що було зроблено на області фізичних вправ перед ним, і викладав у «>Опите енциклопедії фізичних вправ». Ця праця складається з трьох часток: «Дані до своєї історії фізичних вправ» (1794), «Система фізичних вправ» (1795), «Додатка до першої та другої частинам» (1819). Він тільки дав визначення поняття «Фізичне вправу»: усе це руху, і застосування фізичних сил організму людини, мають на меті вдосконалення останнього. З допомогою гімнастичних вправ, поФиту, педагог може: Йоганн ХристофорГутс-Мутс (1759 1839) на початку школи намагався пристосувати ідеї Руссо про фізичному вихованні, його заклик для повернення на лоно природи, ідеалізацію первісного дикуна на виховання сильного, мужнього покоління, зразком котрого має стати старий (середньовічний) німець. >Гутс-Мутс написав низку робіт з гімнастики: «>Гимнастика для юнацтва» (1804); «Ігри у розвиток відпочинку тіла, і духу» (1796); «>Гимнастическое керівництво для синів батьківщини» (1817) та інших. Вони повинні були перекладені французький, англійський, датський мови і сприяли поширенню ідей автора у Європі. Після захоплення Німеччини наполеонівської армією поглядиГутс-Мутса на фізичне виховання змінилися, цієї зміні сприяло національно-визвольного руху, розвиток капіталізму. Педагог вважав, що з гімнастичними вправами треба знайомити студентів ВНЗ, майбутніх вчителів. До всіх іншим станам гімнастика, на його думку, мала ще більше близьке ставлення, бо їх тіло повинна бути державі.Гимнастика тоді вважалася основою національної системи фізичного виховання німецького народу. У систему гімнастикиГутс-Мутса входили такі вправи: стрибки завдовжки, висоту, завглибшки і із жердиною, ходьба і біг з перешкодами, метання різних предметів,лазания,перелезания, вправи в рівновазі (колоду, горизонтальний канат та інших.), перенесення тягарів, марширування зі спеціальними військовими вправами, плавання та інших. Навчання проводилося наочним методом, застосовувалися змагання, закладався гімнастичний стиль виконання вправ. З метою організації боротьби під час визволення батьківщини від Наполеона в 1808 р. в Кенігсберзі виникТугенбунд (Союз чесноти). У його роботі брали участь державні та суспільні діячі.Гимнастика розглядали як одна з важливих коштів підготовки молоді до визволенню батьківщини. У 1809г.етот союз за наказом Наполеона закрили. Проте під впливом ідей «>Тугенбунда»националистами-патриотами вБраунсберге (Пруссія) був перший відкритий плац як громадська заклад для занять гімнастикою. >Занятиями гімнастикою Ян намагався відновити втрачену рівновагу людського освіти, поставити поруч із односторонньої духовної діяльністю діяльність тілесну, надмірної витонченості протиставити мужність. Під час перебування систему Ян включив 24 групи вправ. Чимало їх ми запозичені уФита,Гутс-Мутса. Особлива увага приділялася вправ на гімнастичному коні, цапа, паралельних брусах, турніку (перекладині), вправ зі лавицею і обруч, акробатики, танців. Застосовувалися івоенно-прикладние вправи: стрілянина з цибулі і вогнепальної зброї, перенесення тягарів, їзда та інших. Вправи без гімнастичних снарядів і з снарядами стали цікавими, привабливими молоді тому, що й виконанняпридавался змагальний характер. Ян заохочував досягнення власних учнів, велике значення він надавав формі рухів й лазерній техніці виконання вправ. Він не вимагав від вихованців прямого становища голови,оттянутих шкарпеток ніг, прямих ліній в рухах та військовою постави.Зарождался гімнастичний стиль виконання вправ. Курс гімнастики був на два періоду. У першому періоді застосовувалися порівняно прості вправи: ходьба, біг, стрибки,лазание, вправи на снарядах, гри.Соблюдался принцип поступовості, послідовності, правильного поєднання навантаження з відпочинком. Велика увага приділялася розвитку волі, вивченню індивідуальних здібностей котрі займаються. У другому періоді гімнасти виконували складніші вправи. Саме тоді старости і викладачі забезпечували порядок, страховку, надавали допомогу дітям і дивилися на схильностями, прагненнями і здібностями учнів. В другій частині заняття виконувалися обов’язкові всім вправи. Учні ділилися їх на відділення віком. Їм показувалися основні що підбивають вправи, які мають були повторювати за учителем.Изученное вправу повторювалося багаторазово (до 100 і більше разів). Головне увагу було приділено розвитку м’язової сили, витривалості волі. Прусське уряд використало гімнастику як із важелів мобілізації населення на вирішення державних завдань. Для цього він організуються гімнастичні нашого суспільства та союзи, гімнастика вводять у систему шкільного навчання. Засновником шкільної гімнастики у Німеччині вважається АдольфШписс (1816 — 1858) — викладач гімнастики, відчуття історії і співу. Маючи своїх попередників, він розробив систему шкільної гімнастики та обґрунтував необхідність викладання її як обов’язкового предмета. Учетирехтомном праці «Вчення протурненском мистецтві» дав опис стройових і вільних вправ, розробив вправи ввисах і упорах. Ідею Песталоцці формування здібностей в дітей віком до праці з допомогою гімнастичних вправ він розвинув до необхідності викладаннядисциплинирующих,муштрующих вільних вправ. Основні з них ходьба, біг, стрибки, підскакування, повороти, вправи для рук, тулуба і ніг. Вправи виконувалася під музичне супровід, поєднувалися зі співами і демонструвалися на гімнастичних святах. >Шписс збільшив розміри поперечини і брусів, щоб було займатися ними по 4 —6 чоловік воднораз, і пристосував їх задля занять із школярами. Вправи було систематизовано гаразд зростаючій складності. При доборі вправ і дозуванні навантаження здійснювався диференційований підхід до хлопчиків і дівчаткам, дужим і слабким учням. Урок гімнастики починався з виконання стройових вправ дома й у русі, потім виконувалися вільні вправи і вправи на снарядах. Закінчувався урок рухливими іграми і масовими вправами. Основним недоліком методуШписса було те, що вправи виконувалися усіма учнями одночасно. Це ускладнювало індивідуального підходу, індивідуальність підпорядковувалася формальним вимогам дисципліни і близько.Строевие і вільні вправи, справді що володіли величезними можливостями всебічного на людини, служили лишедисциплинирования і муштри. Теоретики німецькоготурнена зараховували до гімнастики всі сфери фізичної культури. З особливою полюванням він займавсяприжковими видами атлетики.

Проте інші види фізичних вправ – атлетика, веслування, біг на ковзанах, велоспорт – розвивалися цілком у інших умовах й на інших законам, ніж руховий матеріал гімнастики. Тож у другої половиниХIХ століття шанувальники цих видів поступово залишили ряди гімнастичного руху. Шведська гімнастична система створювалася з ініціативи уряду, який доручив її розробку ПеруХенрикуЛингу (1776 – 1830). Він закінчив богословський факультетУпсальского університету, Інститут для дітей і дорослих у Копенгагені (Данія) — перший навчальний заклад у Європі по фізичного виховання. Лінг був високоосвіченою людиною, захоплювався поезією. За успіхи цієї області він був обраний членом Шведської академії. За його пропозицією 1813 року у Стокгольмі відкрили гімнастичний інститут, що стоїть і понині. Основна мета шведської гімнастики – зміцнювати здоров’я молоді, гармонійно розвивати їх тіло, готувати до військової служби. Усі вправи, залежно від своїх цілей та призначення, підрозділялися на педагогічну, військову, лікарську, естетичну гімнастику. Пер Лінг встановив залежність форми рухів від анатомічного устрою тіла, і тому ознакою класифікував гімнастичні вправи. Вони включали вправи. Німецька класична філософія. Філософська система Гегеля. Представники німецької класичної філософії, її основні риси та вплив на розвиток світової філософії. Система філософії Гегеля — вершина німецького класичного ідеалізму кінця ХVІІІ — початку ХІХ століть.

Сутність гегелівської філософської системи. Подобные документы. Німецьке просвітництво та класична німецька філософія, їх роль в історії філософії. Загальні риси німецької класичної філософії. Родоначальник класичної німецької філософії І. Кант. Основні положення філософії Фіхте. Погляди Шеллінга на філософію. Післякантівський ідеалізм. Система ідеалістичної діалектики Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля (1770—1831). Феноменологія духу та філософії природи в Гегеля. Філософія Л.Фейєрбаха який був учнем Гегеля, його погляди та праця «Сутність християнства». Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. Іммануїл Кант — творець німецької класичної філософії. Філософські ідеї Й.Г.Фіхте та Ф.В.Й.Шеллінґа.

Філософія Геґеля як найвище досягнення німецької класичної філософії. Німецька класична філософія як значний і вагомий етап у розвитку світової філософії, її специфічні властивості, представники та часові рамки. Погляди Канта на природу мислення як процесу, сутність його концепції суперечностей. Логіка Гегеля, Фейербаха. Теорія побудови Всесвіту І. Канта. Філософська спадщина Й. Фіхте. Вчення про свободу й абсолютне «Я». Філософія тотожності й одкровення Шеллінга. Система «абсолютного ідеалізму» Г. Гегеля з діалектичним підходом. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха. Виділення німецької класичної філософії в окремий період розвитку новоєвропейської філософії. Глобальні проблеми людства, їх ознаки. Співвідношення понять «буття людини», «існування» та «життя». Роль філософії в історії людства, в розвитку культури. Характерні риси німецької класичної філософії, її ідеї і концепції. Вклад І. Канта в їх розвиток, розробка основних проблем гносеології та схема категорій. Головні положення вчення Фіхте та Особливості складових частин екзистенціалізму Гегеля. Основні теми філософських роздумів. Основні риси та особливості філософії стародавнього світу та середньовіччя.

Філософська система Л.А. Фейербаха та Гегеля. Класичний психоаналіз та неофрейдизм. Категорії буття, місце матеріалізму в історії філософії. Вчення Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля як вище досягнення німецької класичної філософії. Закон мислення, єдності та боротьби протилежностей.

Розробка Гегелем вчення про суперечливість всього, що нас оточує. Початок німецької класичної філософії та діяльність І. Життя філософа та його уподобання, періоди філософської діяльності. Філософські ідеї Й.-Г. Фіхте та Ф.-В.-Й. Шеллінґа. Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії. Зародження і розвиток гімнастики в Швеції, Німеччині і Франції. Розквіт спорту в новий час став причиною формування власного підходу до гімнастичних дисциплін у найбільш розвинених державах Європи й Америки. В ХІХ столітті бурхливий розвиток промисловості, науки, військовий справи й техніки призвело до того, что в людей стало більше часу та грошей, люди стали займатися спортом, це призвело до необхідості проводити масові видовища і змагання. У вищих верствах населення широко підтримувалися види спорту, які мали відношення до військової справи (фехтування, скачки на конях). Фізичні вправи та ігри входили в життя не тільки спортсменів, але й простих городян, міжнародні змагання вимагали для перемоги усе більш наполегливих тренувань. Кожна держава була зацікавлена у тому, щоб розвивати власні гімнастичні системи. Розвиток європейської гімнастики. Англія — найстарша капіталістична держава, перша зрозуміла необхідність розвивати спортсменів по-своєму. В 17 столітті активно захоплюються колонії, для підтримки яких були потрібні фізично сильні воїни і мобільні війська. Командуючими були в основному вихідці з буржуазій, яка мала хорошу освіту. Університети на той момент робили наголос на занятті фізкультурою, а також на дисциплінах, які готували майбутіх колоніальних чиновників та військовослужбовців. З 18 століття в країні активно створювалися спортивні клуби, проводилися змагання, масовий спорт вимагав створення єдиних правил для всіх. Першими організованими за єдиними правилами видами спорту стають веслування й легка атлетика. В 1863 році утворюється Англійська футбольна ліга. В країні набирали популярність регбі, гольф, бокс. З колонізацією Америки, усі тенденції в спорті перетекли й туди, а потім, після її відокремлення від Великобританії, там стали розвиватися власні методики виховання. Спорт став стрімко розвиватися після його обов’язкового впровадження в навчальні заклади. Після того, як спорт став масових у звичайних загальоосвітніх школах, сформувалися сучасні методики фізичної підготовки. У той час, як в Англії та США робили наголос на спортивих іграх, європейські держави (Швеція, Німеччина, Франція) більше схилялися до гімнастики.

Бажання добре фізично підготувати своїх солдатів, а також прагнення до об’єднання громадян за допомогою спорту у результаті призвели до створення національної гімнастичної системи в кожній із цих країн. На той момент до гімнастики відосилися стрибки, боротьба, лижі, біг та інші спортивні напрямки. Розвиток руху в Німеччині. Німецька система гімнастики з’явилася наприкінці 18 століття, коли під впливом ідей Руссо й Песталоцци розвився рух, який був названий «філантропізмом» (що озачає благодійність). Нові навчальні заклади — філантропіни поставили своїм завдая розвиток людини у гармонії духу й тіла. Німецька гімнастика зародилася в стінах філантропін, засновниками були викладачі Г. Фіту й І.Х. Гутс-Мутс, які жили наприкінці 18 — на початку 19 століття. Г.

Фіт опублікував твір «Досвід енциклопедії фізичного виховання», де розповів про історію виникнення й запропонував свою методику гімнастики. Засновник цієї системи докладно розписав вправи, які виконувалися на брусах і на перекладині, з використанням спортивних снарядів і без них, а також торкнувся теми верхової їзди. У його книзі розкрита тема гімнастики з погляду біомеханіки.

І.Х. Гутс-Мутс видав праці «Гімнастика для синів батьківщини» і «Гімнастика для юнацтва». У його книгах особлива увага надається іграм і простій праці. Він вважав дуже важливими ходьбу, біг, лазання, метання, плавання, вправи на рівновагу. Автор класифікував заняття на активні й пасивні, важкі й легкі.

І.Х.Гутс-Мутс затратив багато часу на розрахунок нормативів для класифікації рівня фізичного розвитку людини.

У важкий для країни період педагог займався організаторською діяльністю, прагнучи об’єднати народ за допомогою фізкультури.

Роздробленість і поразка у війні з Наполеоном вимагало від жителів підвищення рівня спортивно-військової підготовки. 1810 рік став датою початку турнерського руху, під Берліном створюється «Турнплац» — майданчик з перекладинами, конем, брусами та іншими сучасними спортивними снарядами. Ідеологічна пропаганда об’єднання Німеччини призвело до повстань, після чого виникла заборона на турнерські організації, їх популярність відновилася тільки до 60-х років ХІХ століття, тоді ж був створений Загальногерманський гімнастичний союз. Крім звичайних вправ, асоціація активно займалася туризмом, походами. Зараз того часу зазнає серйозної критики, оскільки мало уваги надавалося дозуванняю фізичного навантаження і медичному контролю. Швеція.

Творцем шведської школи вважається Пер Лінг, в 1813 році він заснував Стокгольмський інститут гімнастики, який діє донині. Його син Ялмар продовжив діяльність батька.

Шведська гімнастична система спрямована на розвиток спритності, відваги й мужності в дітей і дорослих. Її основним завданням була армійська підготовка. Основні компоненти системи підрозділялися на основні 4 типи: педагогічні, спрямовані на тренування навичок дітей у шкільні роки; військові, призначені для вироблення якостей, необхідних шведським солдатам; лікувальні, метою яких була корекція здоров’я й допомога у видужанні; естетичні — вправи такого характеру розвивали пластику й м’язи. Лінг намагався піти у своїх теоретичих дослідженнях далі, ніж діячі німецької системи, однак рівень науки фізіології, як і раніше, не мав достатнього розвитку. Якщо в Німеччині більше віддавали перевагу брусам і тренуванням на коні, Швеція наголошувала на колоді, лавці й стінці. При цьому уроки проводилися, починаючи із вправ на розвиток окремих части тіла, а потім уже на дихання, ходьбу, біг, стрибки. При цьому всі заняття відрізнялися деякою статичністю й здельшого викоувалися у групах, як сучасна аеробіка, але це не перешкодило даній системі поширитися в Європі та державах Америки. Франція. Французька система гімнастики оформилася після завершення наполеонівських воєн. Після поразки французы намагалися відродити свою армію. Франціско Аморос, іспанець за походженням, вивчав праці Песталоцці і відкрив у столиці Франції свою гімнастичну школу. Успіх цієї спортивної школи привернув увагу військового міністерства. Франціско Аморос у 1820 році почав готувати офіцерів, а згодом почав контролювати фізичну підготовку рядових військових. Аморос був здивований перемогою російських сил у війні з французами і ретельно вивчав методи підготовки суворівської армії. Він намагався синтезувати культури процвітаючих держав, при цьому наголошував, що успішне фізичне виховання повинно йти разом із моральним вихованням. Однак навчання Амороса не були єдиним шляхом розвитку місцевої гімнастичної системи. Популярними були такі види спорту, як велосипедний спорт, гольф, теніс, стрільба з лука та вогнепальної зброї.

Шведська, німецька й французька системи гімнастики зародилися приблизно в один час і стали основою сучасного спорту. В ХІХ столітті учені й педагоги намагалися зібрати, провести класифікацію й систематизувати всі накопичені століттями знання про гімнастику та фізичну культуру в цілому. У той час з’явилися практично всі гімнастичні снаряди, які використовуються зараз. Німецька кредитна система. Реферат. Загальний огляд. Німецький Федеральний банк (Дойче Бундесбанк). Другий рівень кредитної системи. Кредитна система Німеччини відображує модель порівняно жорсткої грошово-кредитної політики, не дивлячись на широкі політичні права регіонів, які входять у федерацію. Особливості пов’язані також з тим, що всі основні функції фінансового посередництва сконцентровані в універсальних банках (комерційних банках та ощадних касах), які не спеціалізуються на окремих операціях, як це роблять кредитні установи США та Японії (Додаток 6). Зараз у Німеччині створена високорозвинута банківська система. Вона представлена близько 300 банків, 700 ощадних кас та жироцентралів, 2,5 тис. кооперативних банків («Фольксбанк», » Райфейзенбанк») та інші. Контроль за їх діяльністю здійснюється Федеральним управлінням контролю (підпорядковане Міністерству фінансів). Банківська система Німеччини одна з найбільш розвинутих на європейському континенті. За насиченістю банковськими установами (чисельність мешканців на 1 банківську установу) країна поступається лише Швейцарії (1633 проти 1631) та значно перевищує інші країни Європи. Такі результати вража ють, особливо коли взяти до уваги, що після другої світової війни Німеччині довелося по суті створювати нову кредитну систему. Військові адміністрації США, Великобританії та Франції перешкоджали створенню єдиної банківської системи. Так, філям провідних банків дозволялося проводити операції лише в межах своїх окупаційних зон. Тільки після втручання федерального уряду в 1950 році були створені юридичні та організаційні передумови для функціонування трьох провідних банків країни – Дойче банк, Дрезднер банк и Коммерцбанк. Репутація Німеччини як провідного банківського центру світу перш за все пов’язана із досконалістю банківського законодавства. Закони, які регулюють банківську діяльність поділяються на дві групи: загальні, тобто обов’язкові для кредитних установ на території всієї країни, та особливі, тобто обмежені територією окремих федеральних земель. До першої групи належать:» Закон про кредитну справу» (остання редакція 1993 р.), » Закон про Німецький Федеральний банк» (в редакції 1992 р.) та деякі інші.

До другої групи входять закони, що видаються урядами федеральних земель (ландтагами) та регулюють діяльність кредитних установ регіонального рівня, наприклад Закони про ощадні каси, які знаходяться у компетенції ландтагів. Головною ланкою банківської системи Німеччини є Німецький федеральний банк, який було створено згідно «Закону про Німецький Федеральний банк» (1957р.) шляхом об’єднання Центральних банків земель з Банком німецьких земель (1948р.) та Центральним західноберлинським банком. Основний капітал банку 230 млн. нім. марок належить Федерації. Але остання прав, які б зачіпали незалежність банку не має. Відповідно до закону 1957р. Центральний банк зобов’язаний підтримувати загальну економічну політику Федерального уряду, але при виконанні повноважень, наданих йому цим Законом, він є незалежним від вказівок уряду. Структура банку складається з трьох рівнів. Перший рівень утворює директорат (головна контора), яка знаходиться у Франкфурті-на-Майні.

Другий рівень складають Центральні банки земель, які після утворення Німецького федерального банку перетворилися в його головні управління, але свою назву Центральний банк земель вони зберегли.

Третій рівень утворюють філії (головні відділення та відділення) Федерального банку у великих населених пунктах. Керівними органами Німецького федерального банку є Рада Центральних банків, Рада директорів та правління Центральних банків земель. Дойче Бундес банк є емісійним центром країни, кредитором останньої інстанції для комерційних банків та держави. В його управлінні знаходяться золото-валютні резерви країни. Головною задачею банку, визначеною Законом, є забезпечення стабільності національної грошової одиниці – німецької марки. З 1.01999 р. Дойче Бундесбанк, виконуючи положення Маастрихтської угоди про створення європейського валютного та економічного союзу та уніфікації інструментарію грошово-кредитного регулювання, передав значну частину своїх повноважень, особливо що стосується грошово-кредитної політики, спеціально створеному Європейському центральному банку, увійшовши до системи європейських центральних банків. Також банк повністю відмовився від касового кредитування державних органів федерального рівня, надавши їм можливість вести свої бюджетні рахунки за вибором: або в системі центрального банку, або в приватних комерційних банках (до цього часу рахунки державних установ знаходилися лише в Дойче Бундесбанку) Банк активно кредитує комерційні банки. Найбільш поширена форма кредитування — це операції РЕПО (40% активів банку), на другому місці — редисконтування векселів і надання ломбардних кредитів. Дойче Бундесбанк згідно з Законом виконує й інші задачи; організує та здійснює розрахунки всередині країни та з іншими країнами; разом із Федеральним відомством з контролю за кредитною справою через мережу своїх відділень контролює діяльність банків, регулює курс національної грошової одиниці до іноземниї валют. Другий рівень кредитної системи Німеччини представлений універсальними та спеціалізованими банками. За формою власності вони можуть бути приватними, кооперативними або публічно-правовими інститутами. Лише приватні банки, як і раніше, ставлять собі за мету насамперед виробничо-господарську діяльність. Саме вона є головним джерелом їхніх прибутків. Кооперативні банки спрямовують діяльність на заохочення своїх членів з метою створення сприятливих умов життєдіяльності їхніх вкладників. Публічно-правові кредитні установи формально за мету своєї діяльності ставлять «суспільне доручення» заохочувати накопичення заощаджень і повне забезпечення приватних клієнтів, а значить і економіки, дешевими банківськими послугами. Практично жорстка банківська конкуренція надзвичайно зблизила діяльність різних банків, і сьогодні важко визначити різницю у цільовій спрямованості окремих банківських груп. Універсальні банки займають провідне місце у кредитній системі країни. Вони займаються всіма видами банківської діяльності (в т. ч.

операціями з цінними паперами).

До них за статистикою Німецького федерального банку належать приватні комерційні банки («гросбанки», регіональні банки, приватні банкири та філії іноземних банків), кооперативні кредитні установи («Райфазен» та «Фольксбанк»), державні кредитні установи (ощадні каси та жироцентралі). Головні серед них — «гросбанки»: «Дойче банк», » Дрезднер банк» и «Коммерцбанк. » Це акціонерні товариства, кожне з яких має від 200 до 300тис. акціонерів. Ці банки мають досить розповсюджену мережу філій — 3, 5тис. Їх діяльність виходить далеко за межі надання кредитів. Особливі позиції цих банків у кредитній системі пояснюються їх місцем у структурі фінансового капіталу та зв’язками з монополіями інших галузей. Саме тут виявляється найбільш тісне зростання банківського та промислового капіталів. Це здійснюється через емісію цінних паперів, придбання акцій з метою одержання контрольного пакету акцій промислових компаній. Кожен з «гросбанків» очолює фінансову групу, що з’явилася на базі зрощування з промисловими концернами Сіменса, Фліка, Тісена, Крупа та інш. Ці фінансові групи тісно пов’язані з фінансовими групами Моргана та Рокфелера у США, Ротшильда у Великобританії та інш. Невелика прибутковість активів німецьких банків пояснюється багатьма причинами, однак великі вкладення у малодохідні акції промислових та фінансових компаній, які залишилися з 50-60-х років, безумовно, займають у цьому провідне місце. В ці роки, коли німецька економіка розбудовувалась після 11 світової війни, система перехресного володіння акціями, так саме і великі вкладення банків в капітал промислових підприємств, стала одним з механізмів післявоєнного будівництва. Однак до кінця 90-х років вона втратила більшість своїх переваг і вже розглядалася спеціалістами як гальма у розвитку фондового ринку країни. Банки також були не проти позбутися «баласту» у своїх інвестиційних портфелях, але цьому заважали податки. Перепродаж пакету акцій обкладалась податком, ставка якого доходила до 53%. З 1 січня 2001 р. згідно планам німецького уряду оподаткування при продажі пакетів акцій від однієї компанії до іншої буде відміненого. Це дозволить банкам розпродати найменш цінні активи та отримати значні вільні кошти. Усі банки прямо або через філії виконують весь набір банківських операцій. Крім того, ці три великих банки мають обов’язкові окремі філії в Берліні. Різноманітні міжнародні послуги великих банків здійснюються через потужні банківські відділення в самій Німеччині, які виконують операції з за кордоном, і дочірні організації, розташовані в усьому світі, а також їхні філії та представництва в інших країнах. дві комерційні філії: Deutsche Bank Lubeck (раніше Handelsbank Lubeck) і Deutsche Bank Saar, три іпотечні філії: Deutsche Centralbodcn Kredit, Frankfurted Hypthekenbank, Lubecker Hypothekenbank і іпотечна філія, створена спеціально для суднобудівної промисловості: Schiffshypolhekenbank, філії по керуванню організаціями по колективному вкладенню ринкових цінних паперів: Deutsche Gesellschaft fur Fonds-verwaltung — DEGEF і Deutsche Gesellschaft fur Wtrtpapitrspartn — DWS, філії лізингових компаній: Autoltasing — ALD, Export-leasing — UB, Deutsche Gesellschaft fur Immobilien — leasing, GEFFA leasing, «будівельно-ощадна каса» для надання житлового кредиту: Deutsch Bank Bauspar AG, страхова компанія: Lebensversicherung der Deutsche Bank, «інвестиційний банк», що спеціалізується на злитті — придбанні: DB Merger and acquisitions, 49 банківських і фінансових філій за кордоном, серед яких відомий англійський діловий банк Morgan Grenfell, куплений у 1989 році для протистояння атакам банку Indosuez. банківські комерційні філії: Bankhaus Reuschel (Мюнхен), Deutsche Sudamerikanische Bank (Гамбург), W.

Fortmann Munsterlandische Bank і Oldenbugische, Landesbank (Ольденбург), Otto Scheurmann (Берлін), іпотечні банки: Dtutsche Hypotheken Bank (Франкфурт), Hypothekenbank in Hambourg, Norddeutsche Hypotheken und Wechselbank (Гамбург) і Pfalzsche Hypothekenbank (Ludwigschaffen) і філія по кредитуванню суднобудування: Deutsche Shiffsbank, ощадну касу для житлового будівництва: Dresdner Bauspar AG, товариство по вкладенню і керуванню капіталами або фінансовими фондами і нерухомістю: Deutsche Gesellschaft fur Immobilienfonds — DEGI, Deutsche Investment trust, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft fur die deutsche Wirtschaft (DS-BD-Bd), Dresdner Global Asset management, Dresdner UOB Holding Gesellschaft, 9 банків (із котрих ВІР і Banque Veuve Morin Pons знаходиться у Франції), біля тридцятьох фінансових філій за кордоном. комерційний банк: Commerz-Crydit Bank (Saarbrucke), іпотечний банк: Rheinische Hypotheken Bank — RHEINHYP, ощадну касу для житлового будівництва: Leonberg Bausparkasse, два філії по лізингу: Commerz und Industrie-Leasing (Франкфурт) і Deutsche Immobilien Leasing (Дюссельдорф), філії по фінансовому управлінню: Allgemeine Deutsche Investment Gesellschaft-ADIG, Commerzbank Investment Management, Commerz International Capital Management — і філії по наданню земельного кредиту: Deutsche Grundbesitz-Anlagegescllschaft, Deutsche Grundbesitz- Investmentgescllschaft, дві філії з пайовою участю в капіталі: Commerz Beteiligungsgesellschaft і Commerz Unternehmensbeteiligung, 9 банків і 3 фінансових товариства за кордоном. Приватним комерційним банкам належить вагоме місце у кредитній системі. Це найстаріші банки; двадцять із тих, що існують нині, були створені в 18 ст. Сектор приватних комерційних банків ФРН охоплює близько 350 більш-менш універсально діючих приватних установ, які мають більше 7 тисяч філій і більше 200 тисяч співробітників. До складу цього сектору входять окрім «гросбанків» близько 200 регіональних та інших банків, близько 80 приватних банкірів і приблизно 60 філій іноземних банків. Вирішальним критерієм належності до приватної банківської справи, незалежно від майнових відносин, є організаційно-правова форма. Вони часто мають форму повного торгового товариства або командитного товариства; на них припадає не більш 6% всього обсягу банківської діяльності, але їхній реальний вплив значно вище зазначеної цифри. Основною діяльністю приватних банків є операції з цінними паперами, управління майном, операції з нерухомістю і спеціалізоване фінансування. Основними приватними банками є такі: Sal Oppenheim, самий значний приватний банк, у 1986 р. його баланс склав 12,6 мільярдів марок; Trinkhaus and Burhardt, у даний час є філією Мidland Bank, баланс — 5,9 мільярдів марок; Merck Finck, у даний час філія Barclays Bank, баланс — 3,8 мільярда нем. марок; Bankhaus Hermann, баланс — 2,8 мільярдів марок. До групи приватних комерційних банків ї входять також філії іноземних банків. Загальний рівень діяльності інших країн на фінансовому ринку Німеччини досить високий. Про це свідчить робота у ФРН більше 300 іноземних кредитних установ з понад 50 країні.

Вони мають майже 1000 філій, які функціонують у формі дочірніх кредитних установ, філій та представництв, участі в інших підприємствах.

Регіональні та інші комерційні банки — провінційні банки, їх діяльність донедавна була обмежена рамками якогось регіону або галузі, нині їх діяльність розповсюджується на всю територію Німеччини та за її межі. Взяті разом вони перевершують за обсягом активів «велику трійку», але поступаються їй за концентрацією та централізацією капіталів та значенням в економіці. Основою їх активних операцій є короткострокове та середньострокове кредитування промисловості по контокоренту. Виділяються «Байєрише іпотекен унд вексельбанк», «Байєрише ферайнсбанк». Крім трьох банків-гігантів, у Німеччині існує приблизно 200 універсальних банків, так званих регіональних, і ці банки мають 2500 відділень.

Як впливає з їхньої назви, у регіональних банків досить обмежена область діяльності: проте, деякі з них поширили свою діяльність на всю територію Федеративної Республіки Німеччини і навіть за межу.

Частина цих банків є іпотечними, тому що вони надають значні іпотечні кредити і займаються емісією іпотечних облігацій. Група регіональних банків та інших кредитних установ, за винятком трьох банків з великою кількістю філій, охоплює всі банки, діяльність яких здійснюється на базі правових форм акціонерних товариств (АG), акціонерних командитних товариств (КGА) і товариств з обмеженою відповідальністю (GmЬН). Великі банки цієї групи здійснюють ділову діяльність таким же універсальним чином, що й три банки з великою кількістю філій, і не обмежують свої послуги виключно певним регіоном. Bayerische Vereinsbank. Він уклав договір про спільну діяльність із Banco de Sabadel в Іспанії. Крім того, цей банк придбав контрольний пакет акцій у банку Vereins-Гамбурга und Westbahk у липні 1990 р. Спільний капітал цих двох банків, цілком ймовірно, дорівнює капіталу Commerz -bank.

Bayerische Hypotheken-und Wechselbank — банк заснований у 1835 р. Він раніше всіх інших банків котирувався на біржі; до 1876 р. цей банк виконував функції Емісійного банка Королевства Баварії. Ці два банки мають високу міжнародну репутацію. У їхньому розпорядженні густа мережа банківських філій як всередині країни, так і за кордоном. Bank fur Gemeinwirtschaft є регіональним не в географічному значенні цього слова, а скоріше в «соціальному» змісті: це банк профспілок. Цей банк, також процвітаючий, як і профспілки. Функції універсальних банків також виконують державні кредитні установи: ощадні каси та жироцентралі. У пасивах ощадних кас — ощадні вклади, в активах — довгострокові іпотечні кредити. Важлива риса їх діяльності — кредитування комерційних банків. Установи ощадних кас ведуть 36,4 млн. жирорахунків. Жироцентралі, або земельні банки (12) є також філіями Німецького федерального банку, центрами ощадних кас та крупними комерційними банками (наприклад, «Вестдойче ландесбанк», » Байерише ландесбанк»). На чолі системи ощадних кас та жироцентралів знаходиться Німецька жироцентраль — «Німецький комунальний банк» («Дойче жироцентрале — Дойче Коммунальбанк»).

Всі вони мають статус публічно-правових установ. Група публічно-правових комерційних банків за останні 50 років значно збільшилась і налічує більше 700 ощадних кас та жироцентралей. Їх питома вага у загальному обсязі всіх комерційних банків сьогодні становить майже половину. Раніше діяльність ощадних кас зводилась тільки до акумулювання заощаджень і надання кредитів під заставу реальних цінностей. Сьогодні зони набули характеру універсально діючих комерційних банків, незважаючи на те, що традиційне завдання цих установ усе ще залишається основою їхньої комерційно-політичної діяльності. На базі 19 філій вони забезпечують банківську мережу. 12 жироцентралей є центральними установами ощадних кас у даній сфері. Вони управляють їхніми ліквідними активами і здійснюють операції в сфері банківських послуг. Наприклад, розрахунки з іншими країнами. Поряд із цими традиційними завданнями, починаючи з 60-х років, жироцентралі все більше беруть участь у здійсненні широкомасштабних промислових угод і в зовнішньоторговельних угодах. Також, залежно від історичних умов їх створення, жироцентралі є комунальними банками чи банками федеральних земель. Статистика Німецького федерального банку до комерційних банків відносить також й приватних банкірів.

Це приватні комерційні банки, які не мають статусу акціонерних товариств. Розквіт їх прийшовся на першу половину 19 ст. У період фашизму більшість банкірських домів припинила своє існування (вони належали єврейським родинам). Такі кооперативні установи, як сільськогосподарські кредитні банки «Райфазен» та народні банки — «Фольксбанки», а також центральні кооперативні банки, також виконують функції універсальних банків. Вони обслуговують дрібних та середніх підприємців, конкуруя з іншими банками. обмежуються прийомом депозитів та здійснюють розрахунки. В основі створення кооперативного кредитного сектора Німеччини лежить ідея, яка виникла більше 125 років тому, про «допомогу шляхом самодопомоги». Вона базується на єдності принципів самоврядування та солідарної відповідальності. Незважаючи на те, що їхня діяльність зосереджується на отриманні безстрокових і ощадних вкладів, а також на наданні короткострокових і середньострокових кредитів своїм членам (при цьому важливо зазначити, що обсяг довгострокових кредитів постійно збільшується), сьогодні кооперативні товариства пропонують універсальний асортимент послуг. Якщо раніше членами таких товариств були ремісники, особи, які займались промислом, та фермери, то тепер основна маса, більш ніж 11 млн. членів, є представниками середніх верств населення, що працюють за наймом (робітники, службовці, чиновники). Німецькі універсальні банки в даний час намагаються стати ще більш універсальними. По-перше, вони проникають у житлове кредитування, створюючи або поглинаючи ощадні каси, що надають житловий кредит (Bausparkassen). Dresdner Bank створив власну таку ощадкасу; перепродав страховій компанії, одній з перших акціонерів АКА, свою частину капіталу Leonberger Sparkasse, що у свою чергу перепродала 40% капіталу Commerzbank.

Зі свого боку, Deutsche Bank створив Deutsche Bank Bausparkasse AG, купивши, крім того, агенства по продажу нерухомості.

По-друге, німецькі банки, як і французькі, зближаються зі значними групами страхових компаній. Deutsche Bank створив свою власну компанію по страхуванню життя – DB-Lebenrasicherung; у результаті страхова компанія Allianz, що мала привілейовані зв’язки з Deutsche Bank, зливається з Dresdner Bank.

merzbank також об’єднався з DBV + Partner Versicherung. Якщо говорити про інші сфери банківської діяльності, німецькі банки не змогли або не захотіли сприяти широкому застосуванню банківської картки. Ще менше вони процвітали в стандартизації карток на території країни на зразок французьких банків. Спочатку вони створили картку Eurocheque, що повинна була гарантувати в Європі оплату європейських чеків; але вони зіткнулися, з одного боку, із неможливістю використання цієї картки за межами Європи, а з іншого боку — із її непридатністю для використання в банкоматах; в результаті чого з’явилася Eurocard, тісно пов’язана з Mastercard, у той час, як створення картки Visa йшло окремим шляхом. Спеціалізовані банки відіграють значну роль як з позицій їхніх загальноекономічних завдань, величини цих кредитних закладів, так і стосовно їхньої питомої ваги у загальному обсязі кредитування. Основна група спеціалізованих банків складається із приблизно 30 приватних іпотечних банків, спеціалізованих банків з надання кредитів на земельні ділянки та комунальних кредитів. Вони надають довгострокові кредити для фінансування житлового будівництва, модернізації житлових будинків, а також для промислових і сільськогосподарських вкладень під гарантію надання заставних прав на земельні ділянки. Другим основним видом діяльності цих установ є надання комунальних кредитів. Іпотечний кредит зародився у Німеччині та отримав там широке розповсюдження. До першої Світової війни провідну роль грав приватний іпотечний кредит, після її закінчення на перше місце виходить іпотечний кредит місцевих органів влади. Зараз у банківській системі Німеччини 30 акціонерних іпотечних банків та 10 державних. Іпотечні банки надають довгострокові кредити під заставу нерухомого майна. Вони мобілізують кошти шляхом реалізації заставних кредитним інститутам, таким як, ощадні каси та страхові товариства. Два кредитних заклади цієї групи спеціалізуються на фінансуванні суднобудування на базі середньострокових кредитів. Приблизно 10 публічно-правових іпотечних кредитних установ, як і приватні іпотечні банки, спеціалізуються на наданні, іпотечних комунальних кредитів. Більше 30 приватних і публічно-правових ощадних кас, що надають кредити для індивідуального будівництва, здійснюють свою діяльність у і сфері фінансування власних будинків та квартир за принципом колективного накопичення заощаджень. Близько 30 кредитних гарантійних банків і товариств є установами самодопомоги середніх підприємств. Вони діють з середини 50-х років. Їхнє головне завдання полягає в усуненні несприятливих умов для дрібних і середніх підприємств, що виникають у конкурентній боротьбі в наслідок їхньої порівняно слабкої фінансової спроможності. Два банки спеціалізуються на зберіганні цінних паперів і виконують завдання раціонального здійснення торгівлі ними. З цією метою вони тримають у кредитних установах, що входять до їхнього складу, накопичені резерви в різних видах цінних паперів і здійснюють ведення поточних рахунків (без штучна поставка цінних паперів). На початку 1990 р. розпочав комерційну діяльність поштовий банк як спеціалізований банк у сфері системи розрахунків і операцій за вкладами. До цього дві поштово-ощадні установи і 14 поштових жироцентралей діяли з правового погляду як несамостійні підприємства німецької федеральної пошти. Сьогодні поштовий банк, що має статус публічно-правового підприємства і є спеціальним майном федерації, може використовувати 20 тисяч відділень на поштамтах і надає робочі місця для 20 тисяч працівників. Серед державних кредитних установ з особливими задачами — банки, які були створені федеральним урядом для виконання завдань, які або не можуть, або не бажають виконувати інші кредитні установи. Вони підпорядковані уряду та об’єднані у єдину групу лише за принципом спеціального призначення, хоча за характером діяльності, клієнтурою, змістом та операціями дуже відрізняються. Ці банки були створені після другої світової війни з метою надання допомоги приватному сектору з боку держави. Кошти до цих банків надходять з державного бюджету та використовуються згідно цільовому призначенню. Серед приблизно 20 таких кредитних установ, що в основному мають публічно-правовий статус, необхідно особливо відзначити акціонерне командитне товариство Аусфюркредит-Гезельшафт GimЬН та кредитний заклад з відновлення (КfW). Обидві установі фінансують переважно експорт до країн, що розвиваються, а друга з них надає також кредити для капіталовкладень в економічно слабші регіони Німеччини чи в регіони з недостатньо розвинутою інфраструктурою. Інші кредитні установи надають підтримку державним програмам заохочення розвитку промисловості, заохочують соціальне житлове будівництво, малі та середні підприємства, сільське господарство чи інші промислові галузі. Заключення валютного та економічного союзу у липні 1990 року між двома німецькими державами поставило цілу низку проблем пов’язаних із необхідністю адаптації економічних структур НДР до механізмів ринкової економіки ФРН.

З початком створення союзу Німецький федеральний банк взяв на себе повну відповідальність за фінансово-політичне регулювання. Федеральне відомство нагляду стало відповідати за банки у всій Німеччині. Банківська реформа була націлена на повну адаптацію до системи, яка існувала у ФРН. Нині від банківської системи НДР залишилася лише мережа ощадних кас та кооперативних банків, які за допомогою західних інститутів перетворюються в універсальні банки.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз