екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

природокористування та середовища навколишнього екологія охорона збалансоване.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування галузь знань: 0401. Напрям 6.040106. «ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» Мету екологічної освіти сьогодні можна сформулювати так: “ від освіти про навколишнє середовище – до освіти для навколишнього середовища”. І нтенсивна техногенна діяльність людини призвела нас на пopiг глобальної екологічної катастрофи, провісниками якої стали тепличний ефект та кислотні дощі, виснаження озонового шару та спустелювання, загрожуюче забруднення довкілля різними токсикантами, а на Україні, до того ж, додалися наслідки Чорнобильської аварії. Тому виникла необхідність саме в системі освіти на основі принципів сталого розвитку (розвитку без руйнування) готувати нове покоління грамотних природокористувачів. Професійний еколог повинен уміти грамотно сприймати явища, пов’язані з життям людини в природному середовищі, розуміти неможливість виживання людини без збереження біосфери – спільного дому людства. Для цього необхідна розробка перспективних “екологічно — чистих” ресурсо- та енергозберігаючих технологій і методики природокористування. Особливого значення набуває спрямування суспільства на проблеми великої соціальної значущості – екологія та соціальна безпека. Стає конче необхідним випуск фахівців з екології, здатних приймати державні рішення, тобто підготовка спеціалістів на основі поєднання традиційного підходу та соціальних наук.

Б іоекологія – це не тільки охорона навколишнього середовища, що наразі є надзвичайно актуальною проблемою для України, а й інфекції, які в постчорнобильських умовах постійно мутують, видозмінюються і стають загрозою для життя і здоров’я людей. До речі, уже сьогодні класичні тест — системи для діагностики захворювання на ВІЛ у нас не працюють, бо з’явився новий вірус, який за клінікою викликає імунодефіцит людини, але його неможливо тестувати, бо немає потрібної тест — системи. Тобто в Україні ще не виробляються тест — системи для виявлення мутованих постчорнобильських вірусів.

Впевнена, за цю нагальну справу невдовзі візьмуться студенти – біоекологи нашого факультету.

Оскільки мутації у природі відбуваються постійно, ми прагнемо готувати фахівців, які зуміють протистояти природному геноциду. Таким є спектр проблем, на вирішення яких ми націлюємо наших студентів, озброюючи їх необхідними знаннями, якими володіє сучасна наука. Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст спеціальності 7.04010601. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (далі-Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою екології на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0401- «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» — вступ до фаху, екологія людини, моніторинг довкілля, моделювання і прогнозування стану довкілля моніторинг довкілля, загальна екологія; екологія міських систем. Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання з ОКР рівнем бакалавр напрямку підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Повинен володіти основними положеннями екологічної науки, а саме: вченням про біосферу та екосистеми, проблемою джерел та потоків енергії в екосистемах, закономірностями дії екологічних факторів, а також знаннями біотичних взаємовідносин між окремими організмами та їх популяціями; про походження, структуру гідросфери, хімічні та фізичні властивості природних вод, кругообіг води у природі, вплив антропогенних факторів на стан гідросфери в цілому та окремих її компонентів; концепцію ґрунтоутворюючих процесів та фактори ґрунтоутворення; основні геологічні процеси і рівноваги, що відбуваються в земній корі в природних умовах, а також зміни в них, що обумовлені антропогенним впливом. Володіти цілісними знаннями в: здійсненні системи моніторингу довкілля, принципах санітарно-гігєнічного, екологічного, науково-технічного нормування; визначення суті основних екологічних нормативів антропогенного навантаження на довкілля, показниках нормування забруднюючої речовин у повітрі, воді, грунтах; основах нормування якості природних сфер (води повітря, грунту). Знання основних положень екології людини, таких як умови існування людини в екосистемах, екології людських угрупувань та соціальних груп. Вміти оцінювати стан і роль грунтів у функціонуванні екосистем різних ландшафтів з сучасних екологічних позицій; виконувати комплексні екологічні оцінки природних об’єктів, екологічні експертизи, паспортизацію, прогнозування змін стану довкілля. Вміти обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних стратегій в умовах економічної кризи, шляхів екологізацій ринкових реформ, чинників екологічних небезпек та їхнього впливу на стан довкілля. Програма фахових співбесід для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст спеціальності 7.040601.

«Екологія та охорона навколишнього середовища» Дисципліна: Екологія людини Фактори ризику здоров’я людини. Мутагенність і її вплив на людський організм. Пестициди і їх дія на організм людини. Електричне і магнітне випромінювання як негативні фактори впливу на людину. Шум і вібрації в навколишньому середовищі.

Дисципліна: Екологія міських систем Місто і міське середовище. Геологічне середовище міста. Водне середовище міста.

Повітряне середовище міста. Міська фауна флора. Людина і міське середовище. Управління екологічною безпекою міста. Дисципліна: Метеорологія і кліматологія Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Значення. Будова. Хімічний склад. Основні фактори формування клімату і погоди.

Тепловий режим атмосфери, його зміни та значення для біосфери Землі. Вода у атмосфері. Баричний режим атмосфери. Атмосферна циркуляція та її значення у кліматичних процесах. Фронтальні системи у атмосфері. Методи виміру основних параметрів атмосфери. Основи кліматології. Класифікація кліматів Землі. Дисципліна: Охорона і раціональне використання атмосферного повітря Антропогенні забруднення атмосфери та їх екологічний вплив. Джерела і наслідки антропогенних порушень фізико-хімічних параметрів атмосфери. Правові основи охорони і раціонального використання атмосферного повітря в Україні. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: промисловість, важка індустрія. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: легка, харчова, переробна промисловість, будівельна індустрія, енергетика.

Сільськогосподарське виробництво та агропромисловий комплекс: екологічні проблеми впливу на атмосферу. Проблеми охорони атмосфери в транспортній галузі: автотранспорт, залізничний, повітряний транспорт. Екологічні проблеми охорони атмосферного повітря у містах та урбанізованих зонах. Глобальні наслідки впливу людини на атмосферу і кліматичні процеси: огляд проблем. Дисципліна: Заповідна справа Природно-заповідний фонд України: принципи організації, категорії, їх специфіка. Державні заповідники. Біосферні заповідники. Природні національні парки. Заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища. Ботанічні та зоологічні сади, дендропарки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, регіональні ландшафтні парки та інші категорії ПЗФ України. Типи і категорії заповідних територій за рубежем: принципи організації та функціонування. Природно-заповідний фонд Волині: перспективи оптимізації. Перспективи розвитку заповідної справи в Україні та у світі.

Розбудова екологічної мережі як завдання загальнодержавного значення.

Дисципліна: Топографія з основами картографії Сучасні уявлення про форму та розміри Землі і методи їх дослідження. Карта – образно-знакова модель. Поняття про карту та її елементи. Картографічні проекції. Масштаби і їх види. Системи умовних знаків і способи картографічного зображення, способи зображення рельєфу. Системи координат на картах. Номенклатура і розграфка топографічних карт. Надписи на картах. Картографічні шрифти. Поняття про топографо-геодезичні зйомки: завдання, методи, практика. Теодолітні зйомки. Будова, принципи роботи і методика застосування теодолітів у геодезії. Дисципліна: Основи екологічної токсикології Визначення екологічної токсикології, її зміст та завдання. Основні поняття екологічної токсикології. Визначення зон екотоксикохімічного забруднення та джерела хімічного ураження. Основні механізми дії токсичних речовин. Екотоксикокінетика та екотоксикодинаміка шкідливих речовин. Отрути рослинного та тваринного походження. Спеціальні питання екологічної токсикології. Дисципліна: Основи ведення сільського господарства і охорона земель Сучасний стан технічного оснащення сільського господарства та перспективні форми використання техніки у великих і малих підприємствах. Наукові основи землеробства. Вимоги рослин до умов вирощування. Наукові і практичні основи обробітку ґрунту.

Бур’яни та боротьби з ними. Шкідники та хвороби сільськогосподарських культур. Науково-обгрунтована система удобрення сільськогосподарських культур.

Сівозміни та їх значення для виробництва сільськогосподарської продукції. Дисципліна: Біологія Клітина. Бактерії, водорості: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення. Мохи та папоротеподібні: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення. Гриби та лишайники: особливості організації, загальна характеристика, систематика, поширення. Голонасінні: загальна характеристика, систематика, поширення, голонасінні занесені в Червону книгу. Покритонасінні: (квіткові) загальна характеристика, систематика, поширення, покритонасінні занесені в Червону книгу. Загальний огляд тварин. Характеристика типів. Віруси. Загальні властивості вірусів. Особливості організації, поширення, різноманітність. Типи обміну речовин. Спадковість і мінливість. Короткі зведення з історії генетики.

Хромосомна теорія спадковості. Біосфера і людина. Основні етапи взаємодії біосфери і людини. Дисципліна: Екологія мікроорганізмів Основи екології мікроорганізмів. Розповсюдження мікроорганізмів у природі. Мікробіологія харчових продуктів. Мікробіологія непродовольчих товарів. Дисципліна: Моніторинг довкілля Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.

Види постів спостережень, програми і терміни спостережень. Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками, терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах спостереження. Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами. Моніторинг меліорованих земель. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. Радіоекологічний моніторинг, основні складові і завдання. Біоіндикація.

Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів. Основи організації громадського екологічного моніторингу. Дисципліна: Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Форми і методи оцінки якості природного середовища і ступеня забруднення довкілля. Види антропогенних забруднень: класифікація та методи оцінки. Природоохоронні стандарти в галузі екологічного нормування: правова база, класифікація, методики визначення і практичне застосування. Екологічне нормування антропогенних забруднень атмосферного повітря. Екологічне нормування антропогенних забруднень водного середовища та об’єктів гідросфери. Нормування антропогенних забруднень ґрунтів.

Екологічне нормування антропогенних забруднень об’єктів біосфери. Проблеми стандартизації в галузі. Економіко-правове регулювання антропогенного навантаження на природне середовище: поняття, значення, методи застосування. Правова база регулювання екологічних навантажень на природне середовище в Україні та у світі: принципи, критерії, підходи. Дисципліна: Екологічна безпека Вплив сильних фізичних факторів на стан екосистем і здоров’я людини. Природні та антропогенні фактори і явища, що можуть негативно впливати на живі організми. Загальні положення дотримання екологічної безпеки на території України. Географічна локалізація окремих явищ і процесів. Регіональні особливості екологічної безпеки: Донецько–Придніпровського регіону та акваторії Чорного і Азовського моря. Регіональні особливості екологічної безпеки: гірських районів Криму і Карпат та Полісся і Чорнобильської зони. Державні органи контролю за додержанням нормативних вимог безпечної життєдіяльності.

Прогнозування розвитку і локалізації окремих явищ і процесів. Екологічні катастрофи і надзвичайні природні і антропогенні ситуації.

Невідкладна долі карська допомога потерпілим у деяких поширених екстремальних ситуаціях. Дисципліна: Основи загальної екології Еволюція взаємовідносин людини і природи.

Основні етапи. Основні екологічні поняття і терміни. Найголовніші екологічні закони. Середовище існування та екологічні взаємодії організмів. Екологія популяції та динаміка її чисельності. Організація та функціонування екосистем.

Біоценози та екосистеми. Вчення Вернадського про біосферу та ноосферу. Еколого-економічні основи природокористування. Екологічні проблеми України та регіонів. Принципи раціонального природокористування та охорони природи. Дисципліна: Основи загального землезнавства Поняття про Космос.

Галактики, типи небесних тіл.

Сонячна система, її склад, особливості, походження. Унікальність планети Земля. Добове і річне обертання Землі та його наслідки. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова.

Поняття про літосферу. Мінерали та гірські породи, їх утворення, класифікація та властивості. Проблема часу в історії Землі.

Рельєф. Ендогенні та екзогенні процеси походження рельєфу: історія і сучасність. Поняття про морфоструктуру і морфоскульптуру рельєфу. Поняття про атмосферу. Склад, будова, утворення атмосфери. Роль і місце її у географічній оболонці Землі. Сонячна радіація. Вода в атмосфері, кругообіг води і водний баланс. Екологічні проблеми атмосфери. Вплив атмосферних явищ на природні та антропогенно змінені геосистеми. Поняття про гідросферу. Унікальність природних властивостей води. Склад гідросфери. Характеристика Світового океану. Біологічний кругообіг. Угрупування живих організмів. Поняття про біогеоценоз. Жива речовина в геосферах. Поняття про грунт. Загальні закономірності географічної оболонки. Кругообіг речовини і енергії, цілісність, ритмічність, динаміка, зональність. Дисципліна: Радіоекологія Загальні відомості про радіоактивне випромінювання. Вплив радіації на живі організми, ядерна зброя. Ландшафтно-геохімічні аспекти міграції радіонуклідів. Нормування радіаційного навантаження на організм людини. Методи господарювання на забрудненій радіонуклідами території. Захист біологічних об’єктів від впливу радіації від можливого впливу радіації. Безпека ядерної енергетики.

Робота з джерелами іонізаційного випромінювання. Дисципліна: Техноекологія Нафтова, газова та вугільна промисловість та її вплив на екологію. Добувна промисловість та її вплив на стан довкілля. Електроенергетика та її екологічний вплив. Вплив металургійного та машинобудівного комплексу на навколишнє середовище. Хімічна промисловість та засоби боротьби з її шкідливим впливом на довкілля. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та її вплив на довкілля. Промисловість будівельних матеріалів та її екологічні проблеми. Транспорт та його екологічний вплив. Житлово-комунальне господарство та заходи боротьби з його шкідливим впливом. Дисципліна: Геологія з основами геоморфології Речовинний склад земної кори. Основи мінералогії. Основи петрографії. Геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні. Ендогенні процеси Екзогенні процеси рельєфоутворення. Геологічна робота вітру, еолові форми рельєфу. Флювіальні процеси та сформований ними рельєф. Геологічна діяльність боліт, льодовиків, підземних вод, мерзлотних процесів та відповідні їм форми рельєфу. Геологія та геоморфологія України. Екологічна геологія. Дисципліна: Еколого-економічні основи водокористування Водні ресурси України. Техніко-економічні основи водокористування. Екологічні проблеми функціонування водогосподарських комплексів. Еколого-економічна ефективність використання водних ресурсів. Основні шляхи та заходи вирішення еколого-економічних проблем водокористування. Дисципліна: Моделювання і прогнозування стану довкілля Теоретичні засади моделювання і прогнозування стану довкілля. Особливості екологічних систем та їх моделей. Складні еколого-техногенні системи та їх властивості. Особливості динаміки складних систем та їх формалізації. Моделі глобального розвитку. Основні методи моделювання і прогнозування стану довкілля. Застосування комп’ютерних (інформаційних) технологій у моделюванні і прогнозування стану довкілля. Прикладні аспекти моделювання і прогнозування стану довкілля. Критерії оцінки ефективності продукційних процесів. Дисципліна: Екологічна експертиза Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд.

Нормативна еколого-економічна оцінка ґрунтів. ЕЕ водних об’єктів. Державні нормативи негативних впливів в житлово-комунальних об’єктах. Проекти нормативних ГДВ, ГДК забруднюючих речовин та умови видачі дозволів на їх викиди.

Санітарні норми і правила застосування харчових добавок. Оцінка екологічної ситуації території та заходи по її стабілізації. Дисципліна: Вступ до фаху Екологія, її предмет, об’єкт і завдання. Екологічні дослідження в Україні. Система екологічнеої освіти в Україні. Роль екологічних знань у практиці інженера. Сучасна екологічна ситуація в Україні. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою. Прикладні напрямки екології, як засіб вирішення проблем навколишнього природного середовища. Дисципліна: Ландшафтна екологія Предмет, об’єкт та методи дослідження ландшафтної екології. Ландшафтні територіальні структури. Геосистема та їх середовища. Ландшафтно-екологічне прогнозування. Ландшафтно-екологічне картографування. Оптимізація геосистем. Дисципліна: Грунтознавство Генетичні горизонти і їх символіка. Морфологічні ознаки грунту.

Склад і структура грунту. Фізика і хімія грунтів. Грунтові колоїди. Повітряний, тепловий і водний режим грунтів. Класифікація грунтів. Принципи і методи. Географія грунтів. Загальні закономірності. Екологія грунтів. Дисципліна: Загальна гідрологія Теоретичні основи гідрології. Гідрологія поверхневих вод суші. Гідрологія підземних вод. Гідрологія океанів і морів. Водні ресурси. Запольський.К., Салюк.І. Основи екології. Підручник за.М.Ситника. –.:Вища школа, 2001. – 382. Злобін Ю.А. Підручник. –.: Либідь, 1998. – 248. Кучерявий.П. Екологія. – Л.: Світ, 2000. – 2003. – 500. Бойко Р.Д., Чернюк Г.В. Основи фізичної географії. –К.: ІСДО, 1995. –151. Царик Л., Чернюк Г. Природні рекреаційні ресурси. –Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2001. – 3-80. Котляков.М. и др. Климат земли: прошлое, настоящее, будущее. Науки о земле. №12, -М.: Знание, 1985. –48. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. –.: Либідь, 1993.

– 222с. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень.

–.: Лікей, 1995. – 233с.

Коляденко Г.І. Анатомія людини: – 2-ге вид. –.: Либідь, 2004. – 384. Слюсарєв.О., Жукова.В. Біологія: Підручник ∕ Пер. з росО. Мотузний. –.: Вища школа, 1992. – 422. Шелест З.М., Войціцький.М., Гайченко.А., Байрак О.М. Біологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.

– Київ, 2005.–365. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища Під.ред. Н.Г.Чумаченко. — Київ: Наукова думка 1979.-320С. Утилізація та рекуперація відходів: Навчальний посібник Краснянський М.Є. – видавництво 2-е, виправлене та доп.- Харків: Бурун і К, Київ: КНТ 2007 р.- 288С. Основи екології та соціоекології. М.М.Назарук.-Львів,Афіша.1999-256с. Ветошкин.Г. Защита литосферы от отходов. учебное пособие — Пенза.-2005.-с.246. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій.М. Екологія людини. – Харків: ХДПУ, «ОВС», 2000. – 208. ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування».

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання.

Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН. Схожі: Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» «Біологія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища. Програма вступних випробувань з дисципліни «Біологія» «Біологія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища. Програма вступного випробування та співбесіди з дисципліни «Географія». Міністерство освіти І науки України «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Програма вступних випробувань з дисципліни «Географія» для вступу. «Географія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища. Програма вступних випробувань з дисципліни «Географія» для вступу. Кримінально правова охорона Новітнє обґрунтування поняття злочинів проти навколишнього природного середовища Охорона навколишнього природного середовища У 1-му півріччі 2016 року з охорони І раціонального використання водних ресурсів заходами Програми передбачалося Нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища Закон наголошує на підвищенні екологічної культури населення, а також підготовку кваліфікованих спеціалістів через обов’язкову освіту. Екологія та охорона природного середовища Вплив кислотних опадів. Онтаріо (Канада) І гір Адірондак (штат Нью-Йорк). Шведські учені першими визначили, що вся справа в підвищеній кислотності води. Природничий фаховий коледж.

Навчання.

Збалансоване природокористування. Навчальний план. Лекції. Практичні. Опис курсу. Мета: Сформувати у студентів знання про природні ресурси та їхню класифікацію, розглянути поняття природокористування, визначити принципи раціонального та нераціонального природокористування, висвітлити основні проблеми використання, відтворення та охорони водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів. вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають правову базу раціонального природокористування; виділення основних напрямків державної політики України в галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; комплексне дослідження природно-ресурсного потенціалу України та областей; визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних та абіотичних ресурсів України; розробка заходів, щодо раціонального використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів; визначення понять ”природокористування”, ”природні ресурси”, ”природні умови”, ”природно-ресурсний потенціал”, ”охорона природи” та інші; нормативно-законодавчу базу збалансованого використання природних ресурсів в Україні; класифікації природних ресурсів та їхню роль в суспільному виробництві; основні види та умови природокористування; сучасний стан, джерела забруднення, призначення, використання повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів; основні принципи та методи раціонального використання та охорони природних ресурсів. володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу ”Збалансоване природокористування”; обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно від їхніх властивостей; проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів; за комплексом показників оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території; визначати рівень забезпеченості території і населення природними ресурсами; розробляти ефективні природоохоронні заходи; застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності. Рекомендована література. Термена Б. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібник. – Чернівці, 2005. Волкова Л. Природокористування: Навч. – Рівне, 2010. Шувар І.

Екологічні основи збалансованого природокористування: Навч. – Львів – Чернівці, 2011. Бойчук Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. – Суми, 2007.

Гавриленко О. Екогеографія України: Навч. – Київ, 2008. Гнатів П. Природні ресурси України: Навч.

– Львів, 2012. Джигирей. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. – Київ, 2007. Мусієнко М. Охорона природи: Словник-довідник. – Київ, 2002. Руденко. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – у 3-х частинах. – Чернівці, 2010. Дубас Р. Економіка природокористування: Навч. Реймерс Н. Природопользование: Словарь-справочник. – Москва, 1990. Основи екології та екологічного права: Навч.

– Суми, 2005. Генсірук. Регіональне природокористування: Навч. – Львів, 1992. Сафранов Т. Екологічні основи природокористування: Навч. – Львів, 2003. Надточій П. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. – Житомир, 2007. Кіптач Ф. Землі України: право власності, стан використання, охорона: Навч. – Львів, 2010. Кукурудза. Використання та охорона водних ресурсів: Навч. – Львів, 2009. Барановський. Україна. Еколого-географічний атлас.

Атлас-монографія. – Київ, 2006. Мельник Л. Основи стійкого розвитку. Навч. Довкілля України за 2014 рік. Статистичний збірник [За ред. О.М. Прокопенко].– Київ, 2015. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №9-рп/2012. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012 р. №4713-VІ. Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530- VІ. Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 p.

№ 2707-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ. Закон України ”Про екологічну експертизу” від 9.02.1995p. № 46/95-ВР зі змінами від 16.06.2011 р. Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995 р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012 р. №4717-VІ. Закон України ”Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 p. № 255/95-ВР зі змінами від 23.12.2010 р. №2856-VІ.

Закон України ”Про відходи” від 5.03.1998 р.

№ 187/98-ВР зі змінами від 6.07.2012 р. №5179-VІ. Закон України ”Про захист рослин” від 14.10.1998 р. № 180-XIV зі змінами від 17.02.2011 р. №3042-ХІV. Закон України ”Про рослинний світ” від 9.04.1999 р. № 591-XIV зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-ІV. Закон України ”Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 р. № 1436-ІІІ; Закон України ”Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 p. № 1908-ІІІ зі змінами від 9.02.2006 р. №3421-IV. Закон України ”Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21.09.2000p. № 1989-ІІІ зі змінами від 17.05.2012 р. №4731-VІ. Закон України ”Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 p. № 1478-ІІІ зі змінами від 21.01.2010 р. №1827-VІ. Закон України ”Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14.09.2000 р. № 1947-ІІІ. Закон України ”Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ зі змінами від 16.06.2011 р. Закон України ”Про Червону книгу України” від 7.02.2002 р. №3055-ІІІ зі змінами від 25.12.2008 р. №805-VІ. Закон України ”Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012 р. №4434-VІ. Закон України ”Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них” від 6.03.2003 р. № 486-IV зі змінами від 6.07.2010 р.

№2436-VІ. Закон України ”Про охорону земель” від 19.07.2003 р.

№ 962-IV зі змінами від 23.02.2012 р. №4444-VІ. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012 р. №4539-VІ. Водний кодекс України від 6.06.1995 p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011 р. №4220-VІ. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012 р. №5077-VІ. Кодекс України ”Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №4650-VІ. Екологічна економіка та управління природокористуванням: – Суми, 2005.–759. Федоренко О. Основи екології: Микула О. Кадастр природних ресурсів: – Львів, 2006. Клименко М. Моніторинг довкілля: Грищенко Ю. Основи заповідної справи: – Рівне, 2000. Романова Э. Природные ресурсы мира: Учеб. пособие. – Москва, 1993. Реферат: Мету екологічної освіти сьогодні можна сформулювати так: “від освіти про навколишнє середовище – до освіти для навколишнього середовища”. Інтенсивна техногенна діяльність людини призвела нас на пopiг глобальної екологічної катастрофи, провісниками якої стали тепличний ефект та кислотні дощі, виснаження озонового шару та спустелювання, загрожуюче забруднення довкілля різними токсикантами, а на Україні, до того ж, додалися наслідки Чорнобильської аварії. Біоекологія – це не тільки охорона навколишнього середовища, що наразі є надзвичайно актуальною проблемою для України, а й інфекції, які в постчорнобильських умовах постійно мутують, видозмінюються і стають загрозою для життя і здоров’я людей. Moodle. Фітоекологія ландшафтів. Навчальна дисципліна «Фітоекологія ландшафтів» є обов’язковою навчальною дисципліною, для студентів, що навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» (галузь знань 2 0 «Аграрні науки та продовольство»), за освітньою програмою « C адово-паркове господарство», освітній рівень Бакалавр. Семестр навчання — 4-ий, к ількість кредитів ЕСТ S 3. Форма заключного контролю: іспит. Дисципліна стосується біоценотичного та екосистемного рівнів організації природи. Фітоекологія ландшафтів – це міждисциплінарна галузь, пов’язана, зокрема, з геоботанікою, ландшафтознавством, ґрунтознавством та екологією. У курсі розкриваються закономірності розподілу рослинного покриву у просторі, в часі та уздовж градієнтів екологічних факторів у складі природних та антропогенно перетворених ландшафтів України, екологічні взаємодії між рослинним покривом та іншими компонентами у ландшафті, причини неоднорідності у рослинному покриві, його вплив на абіотичні і біотичні процеси, а також раціональне управління цією просторовою неоднорідністю. Ландшафтна екологія.

Навчальна дисципліна «Ландшафтна екологія» є обов’язковою навчальною дисципліною, для студентів галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 « Екологія», освітній рівень Бакалавр, освітня програма «Екологія». Семестр 4-ий, к ількість кредитів ЕСТ S 4. Форма заключного контролю: залік.

Дисципліна стосується екосистемного та геосистемного рівнів організації природи як об’єктів діяльності екологів. Ландшафтна екологія має сильні міждисциплінарні зв’язки, зокрема, з геоморфологією, кліматологією, геофізикою та геохімією, ґрунтознавством та екологією. Тут розкриваються закономірності обміну речовини, енергії та біорізноманіття між екосистемами, які є частиною одного або кількох ландшафтів, екологічні процеси і взаємодії, якими пов’язані нижчі територіальні ландшафтні одиниці (фації, групи фацій та урочища), причини просторової (ландшафтної) неоднорідності у природі та її вплив на абіотичні і біотичні процеси, а також раціональне управління цією просторовою неоднорідністю. Менеджмент природних ресурсів. Навчальна дисципліна «Менеджмент природних ресурсів» є обов’язковою навчальною дисципліною для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» _ спеціальність 101 « Екологія», освітній рівень Магістр, освітньо-наукова програма «Екологія та Екологічна Безпека», семестр 2-ий, кількість кредитів ЕСТ S 5. Форма заключного контролю — іспит. Дисципліна має прикладне спрямування і покликана навчити організовувати господарську, експертну та науково-дослідну діяльність, пов’язану з використанням, збереженням та відтворенням природних ресурсів згідно з чинним законодавством, науково обґрунтованими, екологічно невиснажливими шляхами. Тут розглядаються поняття основних груп природних ресурсів, загального та спеціального використання природних ресурсів, нормативно-правові положення, які регулюють землекористування, а також спеціальне використання та збереження водних і біологічних ресурсів, чинні в Україні, включаючи видачу дозволів та встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів, процедури управління природними ресурсами на державному, комунальному та місцевому рівнях, шляхи та методи раціонального використання природних ресурсів та їхньої охорони, наукові методи обліку природних біологічних ресурсів, для організації наукових досліджень, моніторингу, а також раціонального природокористування згідно з чинним законодавством України. “Natural resources’ management” is a compulsory academic subject, in the educational program «Ecology and environmental safety», for Master Degree in Ecology. 2nd semeser, Credits of ЕСТ S — 5.

Final estimation: exam. “Natural resources’ management” belongs to the applied sciences. The subject is intended to develop skills in management of economic activities, expertise and research relating to exploitation, conservation and restoration of natural resources, in accordance with the current legislation and scientific rationales and by the environmentally friendly way. In the course there are given concepts on categories of natural resources, on common and special exploitation of natural resources, regulations on land use, special using and conservation of water and biological resources in Ukraine, including permissions and limits for special exploitation of natural resources, procedures for managing natural resources at the state, municipal and local levels, ways and methods of environmentally friendly exploitation and conservation of natural resources, scientific methods related to inventory of natural biological resources – everything that is required for research, monitoring and nature resource management in accordance with the current legislation of Ukraine. Екологія рослин. Навчальна дисципліна «Екологія рослин» є навчальною дисципліною вибору ВНЗ, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 « Екологія», освітній рівень Бакалавр, освітня програма «Екологія». Семестр – другий, кількість кредитів ЕСТ S – 5.

Дисципліна стосується популяційно-видового і біоценотичного рівнів організації рослинного світу як об’єкту діяльності широкого кола біологів та екологів. Дисципліна покликана сформувати уявлення про взаємозв’язки між рослинними організмами та навколишнім середовищем. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про зв’язки рослинних організмів із середовищем існування, вміння встановлювати та аналізувати ці взаємозв’язки як основу функціонування усіх екосистем Землі, а також знання про напрямки і цілі фітоекологічних досліджень.

Згідно зі Стандартом вищої освіти України другого рівня вищої освіти за спеціальністю 101-Екологія, дисципліна забезпечує набуття студентом таких фахових компетентностей: ЗК01 «Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності», ФК10 «Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування», ФК11 «Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук», ФК17 «Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі», ФК25 «Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані із природним і перетвореним рослинним покривом», ФК26 «Оцінювати, прогнозувати та контролювати процеси у популяціях».

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз